fbpx
ކޮލަމިސްޓް

"ފަޖްރު-އަޕް" ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލައްވާ އެލާމް އެޕްލިކޭޝަން

ﷲގެ ރަސޫލާ (ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށި) ހަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. "އަލްބަރްދަޔިން (ފަތިސް އަދި އަސުރު ނަމާދު) ފުރިހަމަ ކުރާ މީހަކު ސުވަރުގެ ވަންނަ ހުއްޓެވެ." ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް "ފަޖްރު-އަޕް" ...
ޞިއްޙަތު

ބޮލުގައި ރިއްސުން ކުޑަކުރެވިދާނެ 6 ގޮތެއް

އާންމު ގޮތެއްގައި ބޮލުގައި ރިއްސުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ކުޑަގޮތްތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމުން ބޮލުގެ ރިހުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ފާނަބަސަދު؛ އަލާމާތް، ސަބަބު އަދި ފަރުވާ

ފާނަބަސަދަކީ ވެރިސެލާ ޒޮސްޓާ (varicella zoster) ކިޔާ ވައިރަސް އަކުން ޖެހޭ އަދި ވަރަށް ފަސޭހައިން ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ވުރެއް ބޮޑެތިމީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހުން ގިނައެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ...
ރިޕޯޓް

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ގަޔާކޮށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން (މުސާރަ ފިޔަވައި)

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ގަޔާކޮށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުމަކީ، މުދީރެއް(މެނޭޖަރ) ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެ ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ބޭނުންތެރި ހުނަރެކެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅު މުސާރައެއް ދިނުމުގެ އިތުރަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ތައުރީފުކުރުން: ...
ޞިއްޙަތު

ބަނޑުގެ ސަރުބީތައް ވިރުވުމަށް 6 ގޮތެއް

ބަނޑުގައިހުން ސަރުބީ ވިރުވާނީ/ނައްތާނީ ކިހިނަކުން؟ މިއީ ވަރަށް އާންމު ސުވާލެކެވެ. ބަނޑުގައިހުން ސަރުބީއަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސަރުބީގެ ވައްތަރެކެވެ.ހަމައެކަނި "ކްރަންޗެސް" ހަދައިގެން މިކަން ވާކަށްނެތެވެ. ހާސްވުމާއި، ކެއުމުގެ މިންގަނޑާއި އަދި އެހެނިހެން ...
ޞިއްޙަތު

އިރުގެ އަލިން ސިއްޙަތައް ކުރާ 5 ފައިދާއެއް

  އަވިން ރައްކާތެރި ކުރާ ލޯޝަނެއް ބޭނުން ނުކޮށް، މާ ގިނަވަގުތު އަވީގައި ހޭދަކުރުމަކީ ހަމުގެ ކެންސަރަ މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އިރުގެ ދޯދި ތަކަކީ ހަށިގަނޑުގެ ވަގުތަށާއި، މޫޑަށާއި އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

ސްމަރޓްފޯނުން ރީތި އަދި މޮޅު ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެތް؟ (ދެވަނަ ބައި)

އެކި އޭންގަލް އިން ގިނަ ފޮޓޯ ނެގުން އެއް އޭންގަލަކުން އެކި އެއްޗެހި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި އެކި އޭންގަލުން ފޮޓޯނަގާށެވެ. އެކި އެއްޗެހީގެ ރީތިކަން ފެންނާނީ އެކިއޭންގަލުންނެވެ. ބަރސްޓް މޯޑުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ސްމަރޓްފޯނުން ރީތި އަދި މޮޅު ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެތް؟ (ފުރަތަމަ ބައި)

ސްމަރޓްފޯނަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައިހެން އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ އަތުގައެވެ. ފޮޓޯނެގުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން މުހިއްމު ބޭނުންތަކަށެވެ. އަލަށް ނެރޭ ކޮންމެ ފޯނެއްގައިވާ ކެމެރާގެ ފެންވަރު ކުރީގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

މުސްލިމުން ދަތުރުފަތުރު ކުރަންވީ ކީއްވެ؟

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކަމެކެވެ. ގިނަ ކަންކަމާއި އެއްޗެހި އެނގި ދުނިޔެ ދަސްވެއެވެ. އެކި ތަންތަނުގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ފެނި އިތުރު ތަޖުރިބާތަށް ކުރެވޭކަމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި ދަތުރުވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމީ މާލިއްޔަތުގެ އަލީގައި، ރިބާ ޙަރާމްވުން

ރިބާ، މިބަހުގެ މާނައީ އިތުރުކުރުން، އުފުލުން، މަތިކުރުން، ގިނަކުރުން ނުވަތަ ބޮޑުކުރުމެވެ. އިސްތިލާޙީ މާނައަކީ ނަހަމަ ގޮތްތަކަކުން އަގުކުރެވޭ އެއްވަރުގެ-އަގުތަކެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ސަބަބުން އެއްވައްތަރުގެ އަދި އެއްބޭނުމެއް ކުރެވޭ ދޭއްޗެއް ...
ކޮލަމިސްޓް

ފައިސާ ރައްކާކުރާނެ ނުވަތަ ހަރަދު ކުޑަކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ހަޔާތުން އެއްފަހަރު ނަމަވެސް، ފައިސާ ރައްކާކުރަންޖެހޭ ވަގުތެއް އަންނާނެއެވެ. ބައެއްމީހުން ދަރަނި ދައްކާ ހަލާސް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުއްލިހާލަތަކަށް ޙައިރާތެއް ހަދަން ބޭނުންވާނެއެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ވިއްސާރަ މޫސުމެއް އައުމުގެ ކުރިން ...
ރިޕޯޓް

މިގަރުނުގެ މީހުންގެ ހަޔާތުގައި ފަހުން ދެރަވެ މާޔޫސްވާނެ ކަންކަން

ދައްކަންނުޖެހޭ "ދަރަނިތަކެއް" ދެއްކުން ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ މައިދާނެއްގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ދަސްވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ފަށައިގަންނަ ދުވަސްކޮޅަށް ވުމުން ފުދޭވަރެއްގެ މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ތިބާ ކުރާކަމަކީ ކުރާހިތުން ކުރާކަމަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ކެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އުކުޅުތަކެއް

ކެއްކުމަކީ ހުނަރެކެވެ. ގިނައިން ދަސްކުރިވަރަކަށް މޮޅަށް ކެއްކޭނެއެވެ. އެހެނީ، އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް އެނގިގެންދެއެވެ. ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ފަސޭހަވެއެވެ. ރިނދަލި ކެއްކުމުގެ ކުރިން ފެނުގެ ތެރެއަށް އަޅާލައި އަދި ދެތިން ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދުޢާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ޕާކިސްތާނުގެ ސިޓީއެއްގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު މޮޅު ޑޮކްޓަރެއް އުޅެއެވެ. އެ ގައުމުގެ އެކި ހަސްފަތާލު ތަކަށް ދަތުރުކޮށް ބަލީމީހުން ބެލުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ. މިހެން ވުމުން އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ހައްދައި އޭނައާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ...

Posts navigation