fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސެކިއުލަރ ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް 106 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި "ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން" ނަމުގައި މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅި މިހުށަހެޅުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 106 މަދަނީ ޖަމިއްޔާ އަކުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބައެއް ގޭމްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް މަގުފަހިވާކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ބައެއް ގޭމްތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް މަގުފަހިވާކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޑަކުޑަ ޚަރަދަކުން ޔަތީމު ކުއްޖަކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު!

ފާއިތުވެގެންދިޔަ 9 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައިތަޢުލީމުގެ އަސާސީ ޙިދުމަތުން މަޙްރޫމްވެފައި ތިބި އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް ސީރިއާގައި ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. މިފަދަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިރާ ސުކޫލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކް ކޮށްފި

ހިރާ ސުކޫލުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކްކޮށްފައިވާކަމަށް ހިރާ ފައުންޑޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރ ޝައިޙް މުޙައްމަދު އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް މުޙައްމަދު އަނީލް "ދިއިސްލާމް" އަށް ވިދާޅުވީ އެޕޭޖު ހެކުކޮށް ކޮންޓުރޯލް ގެއްލިފައިވަނީ ...
ދުނިޔެ

ކުވެއިތުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މަޑު ކަމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުވެއިތުގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ހުޅުވުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ކުވައިތުގެ އައުޤާފް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުވައިތުގެ ...
އޭޝިއާ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުން މި އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުމަކަށް ނުފޮނުވުމަށް ނިންމައިފި

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު ކަމަށްވާ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުން މި ހިނގާ 1441 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުމަކަށް ނުފޮނުވުމަށް، ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. އިއްޔެ ވާޗުއަލް ކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: ޒަމާނީ ފަލްސަފާ" މިނަމުގައި ޒަކާތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ސިލްސިލާއެއް

‎ "ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: ޒަމާނީ ފަލްސަފާ" މިނަމުގައި ޒަކާތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ލެކްޗަރ ސިލްސިލާއެއް ފެށުމަށް ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ފިޤުހީ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤުޞަދުތަކާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ އޮންލައިންކޮށް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިއޮތީ!

'ޒަކާތަކީ މުސްލިމުން ގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން އަދާ ކުރުމަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ 03 ވަނަ ރުކުނެވެ. ޤުރުޢާނާއި ސުންނަތުން އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް" އަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީއެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެތަކެއް ބަޔަކަށް އެހީވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން، މިސްކިތަށް ނުދެވުމަކީވެސް ނަފުސާނީ އަސަރުކުރާ ކަމެއް: ޑރ. އާރިފް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މިޙާލަތުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މިސްކިތަށް ނުދެވުމަކީވެސް ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ނަފުސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ޑރ. އާރިފް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަށްރަށުގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާނީ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތަކަށް: މިނިސްޓްރީ

ރަށްރަށުގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ފިތުުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ...