fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: ޒަމާނީ ފަލްސަފާ” މިނަމުގައި ޒަކާތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ސިލްސިލާއެއް

‎ “ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: ޒަމާނީ ފަލްސަފާ” މިނަމުގައި ޒަކާތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ލެކްޗަރ ސިލްސިލާއެއް ފެށުމަށް ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ފިޤުހީ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤުޞަދުތަކާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތް ދައްކައިފިންތަ؟ އޮންލައިންކޮށް ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިއޮތީ!

‘ޒަކާތަކީ މުސްލިމުން ގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން އަދާ ކުރުމަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ 03 ވަނަ ރުކުނެވެ. ޤުރުޢާނާއި ސުންނަތުން އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފް” އަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީއެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑެމިކް ރިލީފަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން އެތަކެއް ބަޔަކަށް އެހީވެއްޖެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުން ފެށިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން، މިސްކިތަށް ނުދެވުމަކީވެސް ނަފުސާނީ އަސަރުކުރާ ކަމެއް: ޑރ. އާރިފް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މިޙާލަތުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް މިސްކިތަށް ނުދެވުމަކީވެސް ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ނަފުސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ޑރ. އާރިފް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަށްރަށުގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާނީ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތަކަށް: މިނިސްޓްރީ

ރަށްރަށުގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ފިތުުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ...