fbpx

ދީނީ ލިޔުން

މުސްލިމެއްގެ ދުލުން ރަމަޟާން.. (ފުރަތަމަ ބައި)

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްމީހަކު ސިނަމާއަކަށް ގޮސް ރީތި ފިލްމެއް ބެލުމަށްފަހު އެފިލްމުގެ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން އަދި އޭނަ ފިލްމުބަލަމުން ދިޔަ ...
ދީނީ ލިޔުން

ސުންނަތުގެ ދިފާޢުގައި-5 (ޤުރުއާނިސްޓުން ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޖަމާޢަތުގެ އެތެރޭގެ އިޚްތިލާފުތައް)

މި ޢަދަދުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ ޤުރުއާނުގެ އަހުލުވެރިން ކަމަށް ދޮގު ދަޢުވާ ކުރާ ޖަމާޢަތް ބެހިގެންވާ ބައިތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ...
ދީނީ ލިޔުން

ސުންނަތުގެ ދިފާޢުގައި-4 (ޤުރުއާނިސްޓުން ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޖަމާޢަތުގެ ބާޠިލް ދަޢުވާ: ސުންނަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް ކިޔަމަންވުމަކީ ޝިރުކެކެވެ)

މި ޢަދަދުގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ ޤުރުއާނިސްޓުން ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފިރުޤައިގެ ބާޠިލް ދަޢުވާއެއްކަމުގައިވާ ސުންނަތުގެ ޙުކުމްތަކަށް ކިޔަމަންވުމަކީ ޝިރުކުކުރުމެއް ކަމަށް ބުނެ އެބައިމީހުން ...
ދީނީ ލިޔުން

ސުންނަތުގެ ދިފާޢުގައި-3 (ޤުރުއާނިސްޓުން ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ޖަމާޢަތުގެ ޝުބުހަ: ސުންނަތުގައި އިލާހީ ވަޙީއާއި އިރުޝާދެއް ނުވެއެވެ)

މި ޢަދަދުގައި އަލިއަޅުވާނީ ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ "ޤުރުއާނިސްޓުން"ގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝުބުހައަށެވެ. އެއީ ޤުރުއާން ފިޔަވައި ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ...
ދީނީ ލިޔުން

އަހަރުމެން ނަމާދު ކުރަނީ ކީއްވެ؟ 6

މިސްކިތުގެ މާތްކަން ހަމަކަށަވަރުން، އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނަކީ މީސްތަކުންނަށް ހުންނަ އަމާންކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ޖިހާދުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިސްކިތްތަކުގެ މާތްކަން ދަމަހައްޓައި އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި އެތަންތަން ...
ދީނީ ލިޔުން

Posts navigation