fbpx

ދީނީ ލިޔުން

ޤުރުއާނުން ހިތްތައް އިޙްޔާކުރާނީ ކިހިނެތް؟

އުއްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން ޤުރުއާނާމެދު ޢަމަލުފުޅު ބެހެއްޓެވީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އަދި އެ ޤުރުއާނާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެމެދު އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ގުޅުމެއްތޯއެވެ؟ އެއާމެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޢާމަލާތުކުރެވެނީ ...
ދީނީ ލިޔުން

އަހަރުމެން ނަމާދު ކުރަނީ ކީއްވެ؟ 3

ނަމާދަކީ ކިއްލާއެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ. ނަމާދަކީ އެންމެހައި ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ބިންގަލެވެ.  އަންނަނިވި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތް ތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަނގަޅު ޢަމަލުތަކެއް ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ޤިޞާޞް ހިފުމުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މުޖްތަމަޢަށް ދިރުމެއްލިބިގެންވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި ދީނެވެ. އެންމެ ރަޙްމަތުގެ ދީނެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ޤިޞާޞްގެ ޙުކުމްތައް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމްތަކަށްޓަކައެވެ. އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމްދީނުގައި ތުނބުޅީގެ ޙައިޘިއްޔަތު

ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ އިންސާނީ ނައުގެ މައްޗަށް ކުރައްވާފައިވާ އިޙުސާންތަކުގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ރަސޫލަކު ފޮނުއްވެވުމަކީ އެކަލާންގެ ކިބަފުޅުންވާ އެންމެބޮޑު އެންމެމަތިވެރި ...
ދީނީ ލިޔުން

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކުރިން މިލިޔުން ކިޔާލުން އެދެން

މި ލިޔުމުގައި ވަނީ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އުޘައިމީން ރަޙިމަޙުﷲ ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ މިފަދަ ދުވަސްތައް މުސްލިމުން ފާހަގަ ކުރުމާއި ...
ދީނީ ލިޔުން

އިޚްތިލާފުވެއްޖެނަމަ....

މައުޟޫޢަކީ ޚުޠޫރަތްތެރި ނުރައްކައުތެރި، މައުޟޫޢެކެވެ. އޭގެ ޒާތުގައި ކުޑަ ބިރުވެރިކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ މައުޟޫޢެކެވެ. އެހެންއެކަން އޮތުމާއެކުވެސް މިމައުޟޫޢުގައި ދެތިން ބަހެއް ކިޔުންތެރިންނާ ހިއްސާކޮށްލުމީ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޤިޔާމަތް ގާތްވިވަރަކަށް ހެޔޮލަފާމީހުން ދާނީ މަދުވަމުން

ޙަޤީޤީ ބުއްދިވެރިޔަކީ ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބުއްދިން ރަނގަޅުގޮތް ވިސްނާ އެގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހާއެވެ. ތިމާ ހެއްދެވިފައިވަނީ ހިތު ހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅުމަށް ނޫންކަމާއި، ...
ދީނީ ލިޔުން

ފުރާނައަށް ދޭންޖެހޭ ކާނާ

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާދަމްގެފާނު ހެއްދެވީ ވެލީންނެވެ. ނުވަތަ މަށީންނެވެ. އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އާދަމްގެފާނެވެ. ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެންމެ ...
ދީނީ ލިޔުން

Posts navigation