fbpx
ދީން

މީހުންނާ ދިމާއަށް ވަނަންކިޔުން

ސުވާލު: ދީނީގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރަނގަޅު މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެއް ކިޔަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްބައެއް މީހުން ވަނަން (ނިކްނޭމް) ބޭނުންކުރެވެ. ވަނަންބޭނުންކުރުމުން މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމުގައިވެޔެއެވެ. ދީނީގޮތުން މީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ...
ދީން

މުސްކުޅި ބައްޕަ ދޫކޮށްލި ރޯދަ ހިފުން

ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ފަރުޟުރޯދަ ވަނީ ހިފޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.މިހާރުވެސް ބައްޕަ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތހުން ހިފޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ބައްޕައަކީ ވަރަށް މުސްކުޅި އަދި ގައިގެ ވަރުދެރަވެފައިވާ މީހެކެވެ.އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަވަސްވެނުގަންނާށެވެ.......

ޢަލީ: السلام على من إتبع الهدى ހިދާޔަތުގެ މަގަށް ތަބާވި މީހަކަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ. ފަހީމް: ކީއްވެ ތިޔަގޮތަށް ސަލާމް ގޮވީ އެންމެ ރަގަޅު ސަލާމް އަކީ السلام عليكم ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިލްމު ވެރިއެއްގެ ދުލުން ސަލަފީ މަންހަޖު (3)

ނޯޓު : މިއީ ސަޢުދީގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަލް ފައުޒާން ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާއެއް އަޞްލަކަށް ބިނާ ކޮށްގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި ބިދުޢައެއް ނުވަތަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިލްމު ވެރިއެއްގެ ދުލުން ސަލަފީ މަންހަޖު (2)

ނޯޓު : މިއީ ސަޢުދީގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަލް ފައުޒާން ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާއެއް އަޞްލަކަށް ބިނާ ކޮށްގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކަށް ބަލާއިރު އިޖްތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަން ...
ދީނީ ލިޔުން

ޢިލްމު ވެރިއެއްގެ ދުލުން ސަލަފީ މަންހަޖު (1)

ނޯޓު : މިއީ ސަޢުދީގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަލް ފައުޒާން ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާއެއް އަޞްލަކަށް ބިނާ ކޮށްގެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިހާރަކަށް އައިސް އިވެމުން އަންނަ އަޑެއް؛ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކު ދަރިފުޅު މަރާލިކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް!

  ”ވަރަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔަކު ސަޢޫދިއަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޟްގައި އޭނާގެ ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ ދަރަފުޅުމަރާލާއިފި“ ޚަބަރު އެކި މީޑައާތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތެރެމުންއެބަދެއެވެ. ގިނަ މީޑިއާތަކުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔޫއެން ބިލްޑިންގ ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރި ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޝުޢޫރު

ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ފިލްމާއި ގުޅިގެން އަޑުއިވިގެންދާ ކޮންމެ އަޑަކުން އީމާނުގެ އަހުލުވެރީންގެ ހިތްތަކުގަ ޣީރަތްތެރިކަން އުފެދިގެން ދެއެވެ. ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދިގެން ދާނެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްދުތަކާމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން..

ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ވޮލިއުމް 12 ގެ ދެވަނަ ޢަދަދުގެ ބޭރު ކަވަރު ގައި "މަރުގެ ޙުކުމް..." މި ނަމުގައި މައުޟޫއެއް ހިމެނިފައިވާތީވެ އެމައުޟޫގެ ހިޔަލުން ފައިދާތަކެއް ޙާސިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިޔާލީމެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީސްތަކުން ޙައްޤުބަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ! (2 ވަނަ ބައި)

ފަހުގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރު ހިނގާލާއިރު މިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ހިނގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެތެރޭގައި (ތަބްޝީރު) ނުވަތަ ކްރިސްޓިއަން މިޝަނަރީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވާކަތައް ހިމެނެއެވެ. އާދެ! ފައްޅިތަކުގެ ފާދިރީންގެ ލަނޑުދަނޑިތަށް ޙާސިލްކުރުމަށްޓަކައި މިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުރިމަތިލެވުނީ ބޮޑުވެގެންވާ މުޞީބާތަކާއެވެ.

ދުނިޔެ މަތީގައި އެކި މީހުންނަށް މުޞީބާތްތަށް ކުރިމަތިވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އެހެނީ އިންސާނަކު އެމީހަކަށް ލާބައާއި މަންފާކުރުވަނިވި ކަންކަން ދޫކޮށްލާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަންކަމުގެ މަޝްޣޫލުވެ އުޅުމުން އެމީހަކަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީސްތަކުން ޙައްޤުބަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ! (1 ވަނަ ބައި)

ގޭގައި ހުއްޓާއައީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަށް ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވަން ވަޤުތުކޮޅެއް ދެއްވާށެވެ. ދަރިފުޅުގެ ފިކުރު ހުންނަގޮތުން މިހާރު ހެއްދެވިފަރާތެއް ވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލު ކުރުމާމެދުވެސް ޝައްކެވެ. އާދެ މިއަޑު އިވުމާއެކު ވަރަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ނިންމާށެވެ.

މީހަކު ތިމަންނައަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނެފައި އެމީހެއްގެ ދީނަށް ނުރުހުންތެރިވާނެ ހެއްޔެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ތަޠްބީޤު ކުރަން ދެކޮޅުހަދާނެހެއްޔެވެ. ﷲ ގެ ދީނަށް ފުރަގަސްދޭނެ ހެއްޔެވެ. ޝައްކެނެތް ގޮތުގައި އީމަންތެރިކަމުގެ ގަހަނާއިން ...