ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކު ދަރިފުޅު މަރާލިކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް!

މަރުވި ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯ

 

”ވަރަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔަކު ސަޢޫދިއަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޟްގައި އޭނާގެ ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ ދަރަފުޅުމަރާލާއިފި“ ޚަބަރު އެކި މީޑައާތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތެރެމުންއެބަދެއެވެ. ގިނަ މީޑިއާތަކުގައި އެ މީހެއްގެ ނަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައި އެއީ ’ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް‘ ކަމެވެ.

މިޚަބަރާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދާލި ބައެއް ހޯދުން ތަކުން އެމީހަކީ ”ފައިޙާން އަލް ޣާމިދީ“ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. މިޙާދިޘާއާއި ފައިޙާން އަލް ޣާމިދީއާ ގުޅުމެއް ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ އެއީ ”ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްނޫން“ކަމެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތް މަސްތުވާތަކެތީގައި އުޅުނު މީހެކެވެ. ކުޑައިރުން ފެށިގެން މައިންބަފައިން ވަނީ ވަކިވެފައެވެ. ދޮންބައްޕައެއްގެ ކައިރީ އުޅުނު އިރު ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން އެތަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. އުމުރުން 9 އަހަރުން ފެށިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މީހެކެވެ.

އޭނާގެ އެންބަނޑު ކޮއްކޮ މުޙަމަދާއި ބައްދަލުވީ ޢުމުރުގެ ޒުވާން ދުވަސްރު ތެރޭގައެވެ. ޢާއިލާ މީހަކު ނުފެނި އެތައް ޒަމާނެއް ދިޔަ ފަހުން ކޮއްކޮ އާއި ބައްދަލުވި އިރު ކޮއްކޮ ދީނުގެ ކަންކަމަށް ދޭ އަހުމިއްޔަތު ފެނުނެވެ. ކޮއްކޮގެ ފަރާތުން ފެނުނު އަޚްލާޤާއި މެދު ހައިރާން ވެފަ ހުއްޓާ ޚަބަރު ލިބުނީ އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކޮއްކޮ ނިޔާވި ޚަބަރެވެ.

އެޚަބަރަށް ފަހު ފައިޙާންގެ ޙަޔާތް ބަދަލު ކުރަން ނިންމިއެވެ. ކުރީގެ އުޅުން ދޫކޮށް އިސްލާޙު ވިއެވެ. އަދި ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވަޒީއާފާއެއް ހޯދިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއްވެސް ލިބި ކައިވެނި ކުރިއެވެ.

މިވާހަކައަކީ މިސްރުގެ ނޫހެއް ކަމަށް ވާ ’ސަޙީފަތުލް މަރްޞަދް‘ އަށް ފައިޙާން އޭނަ ޙާޔާތުގައި ކޮށްފައިވާ ތަޖްރިބާ ޙިއްސާކޮށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ ކުރު ޚުލާސާއެކެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ކޮއްގެން ހިންގާ ދީނީ ޗެނަލެއްކަމުގައިވާ ރަވާއިޢުގައި ޒުވާނުން ގޯސް އުޅުން ދޫކޮށް ޢިބްރަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭއްވި ތަފާތު ފޯރަމްތަކާއި ޕޮރްގްރާމް ތަކުގައި ފައިހާން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބަސްމޮށުންތެރި ވާހަކަ ދެއްކުންތެރި މީހަކަށް ވުމުން ފާއިތުވީ ރަމަޟާން މަހުގައި ވެސް އެޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފައިޙާން ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ. އެހެން ކަމުން ޓިވީ ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލު ކަން ފައިޙާން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ސަޢުދީ ނޫހެއްގައި މިވާހަކަ ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޞަޙީފަތު ޢުކާޘް ގައެވެ. އެނޫހުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ފައިދަން އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ މިހާރުވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އަދި މިހާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ހިނގާނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑު ބައްޔެއްޖެހިފައި ހުރި މީހެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާކަމަށް އެނޫހުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ޓީވީތަކަށާއި ޚާއްސަކޮށް ދީނީ ކަންކަމާއި ގުޅުން ހުރި ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް މީހުން އެރުވުމާއި ދަޢުވަތުގެ ކަންކަމުގައި ހުއްދަ ދޭހިނދު މުސްތަޤްބަލުގައި ޘަޤާފީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން މިފަދަ މައްސަލަތަށް ހުންނަ މީހުން ދެނަގަތުން މުހިއްމު ކަމަށް އެނޫހުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެނީ އެފަދަ މީހުންނަކީ އެހެން މީހަކަށް އެއްޗެއް ބުނެދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ނުވާތީއެވެ.

މިއީ ނޫސްތަކުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށް ސިފަކޮށްފައިވާ ފައިހާންގެ ވާހަކައެވެ. ބައެއް ނޫސްތަކުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބުވާފަދަ ޢިބާރާތްތަކުން މި ޚަބަރު ލިޔެފައި ހުއްޓެވެ.

ނޫސްވެރިން އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަމާނާތެރިވާން ޖެހޭ ބައެކެވެ. ހުޅަނގުގެ މީޑިޔާތަކަށް ބަރޯސާ ވާއިރު، އަރަބި ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ދިރާސާ ކުރެވޭ ފަދަ ގާބިލް ބަޔަކަށް ނޫސްވެރިން ވާންވެއްޖެއެވެ. ތަނަކުން ފެންނަހާ ޚަބަރެއްގެ ތެދެއް ދޮގެއް ނުބަލާ 'ތަރުޖަމާ'ކޮށްލުމުން އޭގެން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް މުޖްތަމައަށް ކުރަމުންދެއެވެ. މިއީ މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހިފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާއެކެވެ.

ގުޅުންހުރި

12 ޚިޔާލު

  1. ވ.ރަނގަޅު ލިޔުމެއް

  2. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ނޫސްވެރިންނަކީ ވަރަށް ތަންދޮރުނުދަންނަ ނޫނީ ގަސްތުގައި މީހުން މަގުފުރައްދަން އުޅޭ ބައެއް

  3. (:

  4. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ރަނގަޅު ލިޔުމެއް އަދި ވަރަށް އަގުހުރި ނަސޭހަތްކޮޅެއް ނިންމާލަމުން ވަނީ ދެއްވާފައި. މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިންޤިލާބެއްގެ ތެރޭގައި ތިމާމެން ލިޔާލިޔުމަކީ ތެދު ޙަޤީޤަތް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު ހަނދާންބަހަށްޓަންޖެހޭނެ ތިބާލިޔާލިޔުމަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ދުވަހެއްވާކަން. ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވެ ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ނުބަލައި ފެންނަހައި ކަންތަކާއި އިވޭހާ އަޑަކަށް ޚަބަރުތައް ލިޔެ ނުހެދުމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަން އަޅުގަނޑު މުސްލިމެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އިލްތިމާސްކުރަން. މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަން ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވައި ހެޔޮމަގަށް ތައުފީޤުދެއްވާނދޭވެ! އާމީން

  5. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ހަބަރެއް ހަމަ ފެންނައިރަށް ހަޤީޤަތް ނުބަލާ ތަރުޖަމާކޮށްލާނެ

  6. ވަރަށް މުހިންމު އަދި އެހާމެ ބޭނުންތެރި ލިޔުމެއް މާޝާﷲ. ޖަޒާކަﷲ ޚައިރަން ޝެއިޚް.

  7. ސަޢޫދީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް އިލްމުވެރިއަކު އޭނާގެ އުފަން ދަރިފުޅު މަރާލިވާހަކަ ބަހުރުގައި ނުލިޔަނީސް މިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވިކަން ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު.

  8. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި މިޚަބަރު ވަރަށް ގޯސް ގޮތްގޮތައް، ނޫސްތަކުގަޔާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ތަކުގައި ފަތުރަމުން އެބަދޭ… “ފޭސް ބުކް” ގައި، މި ޚަބަރު “ކުލަ ޔެލޯ” އިން ދަނީ އިތުރު ދޮގުތަކާއެކު ފަތުރަމުން… ދިވެހިން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލަން… އަދި މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަން…

  9. جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

  10. There is NO-EXCUSE for child-abuse. What matter most is not his position or knowledge in life, but what he did was beyond human & he shud be punished for that!

  11. މައްސަލައެއް ނެތް.. އެކަމަކު މިއީ އޭނަ ކުރި ކަމެއްބާ؟؟ އޭނަ އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާކުރިބާ؟؟ ޚަބަރުން މި މަޢުލޫމާތު ސާފުވާން ހުރިނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވީސް

  12. އޭރުވެސް އަހަރެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިއަކު އެފަދަކަމެއް ކޮށްފާނެކަމަކަށް. މި ލިއުމުގައި ޙަޤީގަތް ހާމަކޮށްދިނީތީ ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *