ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ވަޢުޡު ވިދާޅުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ބ ހިތާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ޖަމާޢަތެއް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިދަރުސް ޕްރޮގްރާމަކީ އެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާމުގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭދަފުއްޓާއި، މާޅޮސް، ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު އަދި ކިހާދޫ މިރަށްތަކުގައެވެ. މިސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރުސް ދެއްވާފައިވަނީ ބ.ހިތާދޫ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މަދީނާގެ ޖާމިޢާ އިސްލާމިއްޔާގެ ޝަރީޢާ ކުއްލިއްޔާއިން ތަޚައްރުޖުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޙަލީމާއި، ހަމަ އެރަށަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ، މަދީނާގެ ޖާމިޢާ އިސްލާމިއްޔާގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ އަލްއަޚް ޢާޒިމް ޚާލިދެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށިފައިވާ މިދަރުސް ޕްރޮގްރާމުގައި، އެދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެވިފައިވަނީ އޭދަފުއްޓާއި މާޅޮހުގައެވެ. އެއަށްފަހު ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ދަރަވަންދޫ އާއި، ދޮންފަނުގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށްފަހު، ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވާފައިވަނީ ކިހާދޫ ގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *