fbpx
ރިޕޯޓް

މާޔޫސް ނުވާށެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި މާޔޫސް ވީހެއްޔެވެ؟ އެހެންވީ ކީއްވެތޯ؟ މިހެންވީ ކީއްވެތޯ؟ ސުވާލުކުރެވެނީ ހެއްޔެވެ؟ އެކަން އެހެންވީމާ މާޔޫސްވީދޯއެވެ. އަހަރެންނަށް މިހެންވާންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރެވެނީ ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުންމަތިން ފޫހިވެ ކަންކަމާމެދު އުންމީދު ކަނޑާލެވެނީ ހެއްޔެވެ؟ ...
ކޮލަމިސްޓް

ދެ ކަމަރުގެ ވެރިޔާ

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފަވާލެވުނު އެއް އަންހެން ނަންފުޅަކީ އަސްމާ ބިންތް އަބޫބަކުރެވެ. ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم ގެ އެންމެ އަރިސް ޞަޙާބީ ކަމުގައިވާ އަބޫބަކުރު رضي الله ...
ކޮލަމިސްޓް

ދެތިން ސުވާލެއް

މަގުމަތީގެ ޤަވާއިދު ތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަދައްކަމުއެވެ. ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަކާއި ޤަވާއިދުތަކެއްގެ ވާހަކަވެސް ދެކެވެއެވެ. މަގުބޭނުންކުރާ އެންމެނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނެއްކަމަށް މަގުހަދަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އެދެމުއެވެ. އެކަން އެހެން ބޭނުންވެސްވޭމެއެވެ. ...
ސުފުރާ

ކްރޭންބެރީ އެންޑް ކްރީމްޗީޒް މަފިންސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި 100ގ ސޮފްޓު ޗީޒް 250ގ ކާސްޓަރ ޝުގަރ 175ގ ކްރޭންބެރީ 200ގ ފުށް މޭޒުމަތީސަމްސަލުގެ 2ސަމްސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރ 2 ބިސް 75އެމްއެލް ތެޔޮ(ރަހަނުލާކަހަލަ ތެލެއް(ސަންފްލަވަރ ތެޔޮ)ކަހަލަ) މޭޒުމަތީ ...
ކޮލަމިސްޓް

އޭ ޒުވާނުންނޭވެ. ކައިވެނި ކުރާށެވެ.

އެންމެހާ އިންސާނުންގެ ބަފައިކަލުން އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އުފެއްދެވީ މަށިންނެވެ. އެންމެހާ އިންސާނުންވެސް އުފައްދަވާފައިވަނީ މަށީންނެވެ. ދެޖިންސަށް ވާހެން ﷲތަޢާލާ އިންސާނުން އުފެއްދެވިއެވެ. އަނެހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނެވެ. އެއަބަަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ޖިންސުގެ ގޮތުން ތަފާތުވާގޮތުގައި ...
ކޮލަމިސްޓް

ލޯބީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ..

ލައިލާ މަޖުނޫނުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހީމެވެ. ޝީރީން އާއި ފަރުހާދުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކާތީ އެހީމެވެ. ހިޔަލަޔާއި ދޮން އަލިފުޅުގެ ވާހަކައިގެ ތަމްސީލުވެސް ދެކުނީމެވެ. ކޮންމެ ވާހަކައަކީވެސް ލޯބީގެ ވާހަކައެކެވެ. އެކަކު އަނެކަކުދެކެ އިންތިހާއަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ދަރިފުޅާއެވެ.

ެމަންމަގެ ލޮބުވެތި ދަރިފުޅާއެވ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ﷲއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަމެވެ.  ދަރިފުޅާއެވެ.  މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ދަރިފުޅު ވިންދު ޖަހަން ފެށިއިރު މަންމަގެ އުމުރުން ވަރަށް ޅައެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަ ހިތަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

އިންަސާނާ ޚަލްޤު ކުރެއްވުން، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަލީލެއް (3 ވަނަ ބައި)

އިންސާނާ އޭނާގެ މަންމަގެ ރަޙިމުގައި ހެދި ބޮޑުވާގޮތާއި މެދު ސައިންސުވެރިން އަންނަނީ ތަފާތު އެތައް ވާހަކައެއްދައްކަމުންނެވެ. އެއްވާހަކައަކީ އިވުމުގެ ޙިއްސައް ފަހު ފެނުމުގެ ޙިއްސު ފުރިހަމަވުމެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރިހަމަވާ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރެއްވުން، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަލީލެއް (ދެވަނަބައި)

އިންސާނާ މައިމިހާގެ ރަޙިމުގައި އުފެދިބޮޑުވަނީ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެއީ މަތީގައި 6މަރުޙަލާއެކެވެ.އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ތަފާތު ނަންތައްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ނަމަކަށް ދެއްވާފައިވަނީ نطفة ...
ދީނީ ލިޔުން

މަންމަގެ މަޤާމު އެނގޭހެއްޔެވެ؟

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވީ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.އިންސާނާ މަންމަގެ ރަހިމުގެ ތެރޭގައި އުފެދި ބޮޑުވުން ﷲތަޢާލާ މިންވަރުކުރައްވާފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ކިއްލާއެއް ގައި ވާފަދައިންނެވެ.މަންމަގެ ރަހިމުގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެތަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

ދުލާއިމެދު ރައްކާތެރިވާށެވެ.

އިންސާނާގެ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި އަމާޒަކީ އުޚްރަވީ ހަޔާތުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ގޮވެތި ހާސިލް ކުރުމެވެ. އާޚިރަތުގައި މަތިވެރިވެގެންވާ ގޮވެތި ލިބެނީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އިންސާނާ އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށްގެންނެވެ. އާޚިރަތްދުވަހުން ...
ދީނީ ލިޔުން

އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރެއްވުން، ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ދަލީލެއް

ﷲތަޢާލާއީ ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ.އެކަނލާންގެއީ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހާ އެއްޗެއް ޚަލްޤު ކުރެއްވެވި އިލާހެވެ. އިންސާނާ ޚަލްޤުކުރައްވަވައި ދުނިޔޭގައި ލެއްވުމަކީ އެކަލާންގެ ޤުދުރަތްތެރިކަން ރަނގަޅަށްހާމަވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އިންސާނާ އުފެދުމުގެ ތަފާތު މަރުހަލާތަކަކީ އަޖައިބެއްފަދަ ...

Posts navigation