ދިއިސްލާމްދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ފޮޓޯއިން؛ ބެނާތައް ނެގުމަށް އެއާޕޯޓަށް ދާން އުޅުނު ރައްޔިތުންތަކެއް ހައްޔަރު ކުރުން

ލާދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ބެނާތައް ނެގުމަށް އެއާޕޯޓަށް ދާން އުޅުނު ރައްޔިތުންތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔުން. އިތުރު ފޮޓޯ ބައްލަވާ!

ގުޅުންހުރި

4 ޚިޔާލު

  1. ދިވެހި ރައްޔިތުންނޭ ހިތްވަރުކުރޭ! ކާމިޔާބުކޮށްފަނޫނި ދޫކޮށްނުލާތި!!
    ދީނަށްޓަކާ…. ޤައުމަށްޓަކާ..

  2. ހަވީރުނޫހުން މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނާތީ ވަރަށް ހައިރާންވެފަ މިހުރީ.. މިހާރު އެމީހުންނާމެދު ޝައްކު.

  3. ހަވިރަކީ ސަރުކާރުނޫހެއް ޒާހިރުހުސައިނު ވަނިމިގައުމަށް ހުރި ދެވަނަވަބާ

  4. މިގައުމުގެ ރަށްޔަތުންމުސާރަކައިގެން ދޮގުހުވައި ކޮންގެން އަބަދަކު ތިހެންނުތިބެވޭނެ ހަދާންކުރާތި

Your email address will not be published. Required fields are marked *