fbpx
ދިއިސްލާމް

ފޮޓޯއިން؛ ބެނާތައް ނެގުމަށް އެއާޕޯޓަށް ދާން އުޅުނު ރައްޔިތުންތަކެއް ހައްޔަރު ކުރުން

ލާދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ބެނާތައް ނެގުމަށް އެއާޕޯޓަށް ދާން އުޅުނު ރައްޔިތުންތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔުން. އިތުރު ފޮޓޯ ބައްލަވާ!
ދިއިސްލާމް

ފޮޓޯއިން؛ ދޮންދޫނި ޓިއުޝަން ކުލާހުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުން

  މި ހަފުލާގައި އެ ސެންޓަރުން ޔޫކޭޖީ ނިންމައި ގުރެޖުވޭޓްވި ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މަދަރުސާއިން 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެކި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ ދިރާގު ހަޓުގައި ރޯވެ ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އުތުރުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއްކޮށް ކެނޑިއްޖެ.

ށ.ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ ދިރާގު ހަޓުގައި އަލިފާންރޯވެ ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން  އުތުރުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ދިރާގުން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް އެއްކޮށް ކެނޑިއްޖެެއެވެ. ރޭ މެންދަމުން އަލިވެ 3 ޖަހާކަށް ހާއިރު ހިނގި މިއަލިފާނުގެ ...
ވީޑިއޯއިން

ވީޑިއޯ: ރައީސް ނަޝީދުއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބެލެނިވެރިން ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް އެއްވުން

ރައީސް ނަޝީދުއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބެލެނިވެރިން ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް އެއްވި މީހުން ހިފައިގެން ތިބި ބެނާގައިވަނީ "ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއުން އަހުލާގާއި އިސްލާމް ދީން ނައްތާނުލާ!" މިފަދައިންނެވެ. އެދުވަހު ބެލެނިވެރިން އެއްވުމުން ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިއްޔެ ށ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބާރުގަދަ އަޑަކާއެކު ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އިއްޔެ ށ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބާރުގަދަ އަޑަކާއެކު ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ށ އަތޮޅު ބައެއް ރަށްތަކުގެ މީހުންވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ށ. ...
ސައިންސާއި ޓެކް

ނަމާދަށް ތިބޭއިރު ފޯނު ރިންގުވާ މައްސަލަޔަށް ހައްލެއް

ޒަމާންތަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަވަރަކުން އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް މިއައަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަފާތު އާލާތް ތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަށް ހޯދުމީ ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ މާހިރުން ...