ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ދަނޑުމަތީގައި ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓްކުރަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯގައިވަނީ ފްރާންސްއަށް އުފަން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު ގޯލް ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަމުން ގޮސް ޓީޝާޓް ބޮލުގައި އަޅުވާ އެތެރެއިން ލާފައިވާ ޓީޝާޓުގައިވާ 'ފަލަސްތީނު' މިބަސް މެޗު ބަލަން ތިބި މީހުންނަށް ދައްކާ މަންޒަރެވެ. މިކުޅުންތެރިޔާ މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެދުވަސްވަރު ޤާޒާ އާއި ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގި އުދުވާނެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި 'ނުރުުހުން' ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިމައްސަލާގައި އޭނާއަށް ވަނީ ދަނޑުމަތީގައި 'ރީނދޫ' ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. އަދި މިއަމަލުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން މީނާއަށް 'ސާބަސް' ދެމުން ދިޔައެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު މިއީ 'ފިނޑި' އަމަލެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ފީފާއިން ޓީޝާޓުގައި 'ފަލަސްތީނު' މިހެން ލިޔެ މެޗު ބެލުން ތެރިންނަށް ދެއްކުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބުނާއިރު ވޯލްޑްކަޕް ފަދަ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި 'އައިލަވް ޖީސަސް' ޖަހާފައިވާ ޓީޝާޓުތައްވެސް ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. އެއީ ކުށަކަށް ނުވެއެވެ. ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯޓް ކުރުމަކީ ފީފާގެ ކުރިމަތީ ބޮޑުވެގެންވާ ކުށެކެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ސަޅިލިޔުމެއް.. ތިކަހަލަ އިތުރު ލިއުން ތައްފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

  2. ފީފާއިން ފިނިވީ. ބިރުގަތީ…

Your email address will not be published. Required fields are marked *