fbpx
ވާހަކަ

ވެރިން: 6 ޢުމަރު ބުން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް

  11. ހިލާފަތާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ވެސް ބެއްލެވީ އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން މީހެއްގެ ހައްޤެއް ގެއްލިފައިވާނަމަ އެ ރައްދުކުރެއްވެވޭތޯއެވެ. މިގޮތުން ހައްޤު ހޯދަން އައުމަށް އެންގުމުން ވަރަށް ...
ވާހަކަ

ޤުރުއާން ކިޔަވަން ނޭންގޭ މާތް މީހާ

  ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަ ވަރެއްގެ ރަށެއްގެ މަގެއް މަތިން ހިނގަމުން ދިޔަ ޢިލްމުވެރިން ތަކެކެވެ. މި ބެއިކަލުން ހިނގަމުން ގޮސް ރަށަކާއި ހަމަޔަށް ދެވުމުން މީހުން އައިސް އެބެއިކަލުންގެ އަރިހުގައި ޤަބުރުސްތާނަށް ...
ވާހަކަ

ވެރިން: 5 ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

7. އެއްދުވަހަކު ފާތުމަތުގެފާނު (އުމަރު ބުން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ އަނބިކަނބަލުން) ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވިއިރު އުމަރު ބުން އަބްދުލް އަޒީޒު ކީރިތި ކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައިގެން އެއްސެވިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ކީރިތި ތިކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ...
ވާހަކަ

އެތީސްޓުން 2

މަންމަޔާއި ބައްޕަ ވަކިވި ދުވަހެވެ. ބައްޕަ މަރުވި ދުވަހެވެ. ރަހުމަތްތެރިން ގެއްލުން ދުވަހެވެ. ހިތާމަވެރި ކަން އިންތިހާއެވެ. ނަމަވެސް އެޔަށްފަހު އަހުރެން ދިރި މިއުޅެނީ ކީއްކުރަން ބާވަ އޭ ހިތައް އަރައެވެ. ...
ވާހަކަ

ވެރިންގެ ވާހަކަ: 4 ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

މިފަހަރު މިލިޔެލަނީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ޚުލަފާއު ރާޝިދުންނަށްފަހު ފެނުނު އެންމެ އަދުލުވެރި ވެރިޔާގެ ބައެއް ވާހަކަތަކެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ މުސްލިމުންގެ ހާލަތަކީ މިއަދު މުސްލިމުންގެ ހުވަފެނެވެ. އެ އަދުލުވެރިކަމަކީ މިއަދު ހިޔާލީ ވާހަކައެއްގައި ...
ވާހަކަ

ﷲ ގެ އޯގާވަންތަކަން......... ޤަބޫލު ކުރަންދަތީ އަހަރެމެންނަށް އެއްޗެއް ނޭންގޭތީވެ

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރާމީހަކު އުޅުނެވެ. އެމީހާ ކޮންމެދުވަހަކު ބުދުގެ ގާތަށްގޮސް އެއެއްޗަށް އޭނާ ކިޔާނަމުން ގޮވައެވެ. "އޭ ސަނަމްއެވެ. އޭ ސަނަމްއެވެ." މިމީހާއަށް އެއްދުވަހަކު އޮޅިގެން "އޭ ސަނަމްއޭ!" ގެ ބަދަލުގައި ...
ވާހަކަ

ކިތާބުއް ތައުޙީދު – ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލް ވައްހާބު.

ރަނގަޅަށް އިތު ބާރު ހިފޭ ފަރާތަކުން މިވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ: އިންޑިޔާގެ ސްޓޭޓްތަކުގައި ދީންކިޔަވައިދެއްވަން އުޅުއްވި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އެޢިލްމުވެރިޔާ ދީން އުނގަންނައިދެއްވަނީ މިސްކިތްތަކުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުން އަބަދުވެސް ކުލާސްތައް ނިންމަވާފައި ވަރަށްބޮޑަށް ﷲ އަށް ދުޢާދަންނަވައެވެ. ...
ވާހަކަ

އަޅުގަނޑު ބަސްއަހަން، ނަމަވެސް މިއީ ނަމާދު ގަޑި، އެހެން ކަމެއް ނުވާނެ!!!

އަޅުގަނޑު މިހާރު މިހުރީ ސެކިޔުލަރ (އިންސާނުން އުފައްދައިފިއްޔާ ނަމަކަށް ވާނީ އަބަދުވެސް) ޤައުމެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ދީނެއްގެ ބައެއް ގެ ތަނެއްގައި އެބައި މީހުން ގަދަކޮށް ފައިމުޑި ވިއްދާ ހަދައެވެ. ދަންނަވަންތޯ ...
ވާހަކަ

ތައުބާވާ މީހުންގެ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން... 3

ބަނީ އިސްރާއީލުންނަށް ރަސޫލުން ފޮނުއްވެވި ޒަމާނުގައި އުޅުން ތަޢުބާވި މީހެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެން ހެއްޔެވެ. މި މީހާގެ ގޭ ކައިރީގައި އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖަކާމެދު މި މީހާގެ ހިތުގައި ލޯބި އުފެދިއްޖެއެވެ. ...
ވާހަކަ

މާތް މީހުންގެ ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން

ތާބިޢި ބެއިކަލުންގެ ޒަމާނުގައި އުޅުން މީހެކެވެ. އޭނާ އަކީ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިރިހެނެކެވެ. މަސަތްކަތަކީ މީހުން ގޮވައިގެން ސިޓީތަކާއި އަވަށް އަވަށަށް އޭނާގެ އަސް ގާޑިޔާގައި، އަގު ދިނީމައި ގެންގޮސްދިނުމެވެ. ...
ވާހަކަ

އަޅުގަނޑު އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކުރީ... 1 (މި ސުވާލާ ހެދި)

އަޅުގަނޑު އެއްފަހަރަކު އަލަށް އިސްލާމްވީ އަޚަކާ އި މި ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެ އަޚާ ގެ ވާހަކަ އަޚާ ކިޔައިދިން ގޮތަށް ނަމަވެސް މިކިޔައިދެނީ ވަރަށް ވެސް ޚުލާސާ ކޮށެވެ. "މީގެ ...
ވާހަކަ

ޖޯކު : 1 (އަރަބި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވީތީ ޓެރަރިސްޓަކަށް ވީ)

  ނޯޓް: ޖޯކު ތަކުގަ ދޮގު ނުލިޔެވޭތޯ ބަލާނަން. އެކަމަކު މި ޖޯކު ތަކަށް ތެދު ވާހަކަތަކޭ ނުކިޔުން އެދެން. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑަށް ނޭންގޭތީ. ނަމަވެސް ވާހަކަތައް އެއީ ތެދުކަން ކަށަވަރު ...
ވާހަކަ

ޢިލްމު ވެރިން: 1 (ޢަބްދުﷲ އިބްން ޢައްބާސް)

ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބުގެ ޢަމީރު ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނުން ނާއި ވަރަށް ގާތް ކަމެއް ވެރިކަމުގެ ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި ޢަބްދުﷲ އިބްން ޢައްބާސް އާއި އޮވެ އެވެ. އޭރު ޢަބްދުﷲ ގެފާނުން ވަރަށް ...
ވާހަކަ

ތައުބާވީ ކުއްޖެއް "މި ނުކިޔާ ދޫނުކުރައްވާތި" 1

"އަޅުގަނޑު އެ އަޚާ ދަންނަން. އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން އެއީ އިޒްރޭލު ކުއްޖެކޭ. އެއީ މި ބިމުގެ ދަރިއެއް. އަޅުގަނޑު އެ އަޚާ ރަނގަޅަށް ދަންނަން. އެއަޚާ ވަރަށް ގަދަޔަށް ރޮއެ. އެއަޚާ ...

Posts navigation