fbpx
ވާހަކަ

ޢުމަރުގެފާނުން ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ މިންވަރު

ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހް ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ބިންމަތިން ހޯލިކޮޅެއް ނަންގަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުން މިހޯލިކޮޅުކަމުގައި ވީނަމައެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުން ޚަލްޤު ނުކުރެއްވީނަމައެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ މަންމާއަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުން ނުވިހޭނަމައެވެ! ...
ވާހަކަ

ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން

  ޞާލިޙް އަޅަކު އެއްދުވަހަކު ކިޔައިދިނެވެ. "ވަރަށް ފަށުވިކަމާއި އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވަޢުޛު ވިދާޅުވާ ބެއިކަލެއްގެ މަޖްލިސެއްގައި އެއްދުވަހަކު އަހަރެން އިނީމެވެ. އެކަލޭގެފާނުންގެ ބަސްފުޅުގެ ރިވެތިކަމުންނާއި އަސަރުން އެތާންގައި އެއިރު ތިބި ...
ވާހަކަ

މީހުންނަށް އަޅާލާށެވެ. އެއީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ކާކުކަމެއް ތިބާއަކަށް ނޭންގެއެވެ.

އައް ޝައިޚް ޞާލިޙުލް މަޣަމްސީ ކިޔައިދެއްވިއެވެ: ތިމަން 32 އަހަރުވަންދެން ކޮންމެއަހަރަކު ޙައްޖުކުރާ ފިރިހެނަކު ދަންނަމެވެ. އެއީ މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން އޭނާ އުމުރުން ޅައިރު 9 ފަސެންޖަރުންގެ ބަހެއްގައި ...
ވާހަކަ

ވެރިންނަކީ މިއީއެވެ. އެހެންމީހުން ވެލިއު ކުރަން ނުދަންނަ މީހުނެއްނޫނެވެ.

ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ބުއްދިވެރިކަމާއި ފަސާޙަތްތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަމުގައި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަރާ 4 މީހަކު ވިއެވެ. ޢަމްރޫ ބުނުލް ޢާސް އަކީ އެއިގެތެރެއިން އެއްބެއިކަލެކެވެ. ޢަމްރު ބުނުލް ޢާސް އިސްލާމްވެ ވަޑައިގެންއިރު އެކަލޭގެފާނުންނަކީ އެކަލޭގެފާނުންގެ ...
ވާހަކަ

ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދުގެފާނު

  ހިޖުރައިން ދެވަނަ އަހަރު ބަދުރުގެ މައިދާނަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގާތްވަމުން ދެއެވެ. އެއިރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ މުސްލިމުންނަށް ޖިހާދު ފަރުޟުކުރައްވާފައެވެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންވަނީ މުސްލިމުންތައް ޖެހުނު އެއްޗަކުން ...
ވާހަކަ

ޙިކްމަތް ތެރި ނަބިއްޔާ

ރަސޫލުﷲގެފާނުންގެ އަރިހަށް އެއްދުވަހަކު މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ. "އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. صلى الله عليه وسلم. ތިމަންނަޔަކީ ނިކަން ނުބައި އާދަތަށް ގިނަ މީހަކީމެވެ. އެކަމަކުން ތިމަން އެންމެ ފުރަތަމަ ...
ވާހަކަ

ހަމައެކަނި ﷲ އަށް ޓަކައި

ބަނީ އިސްރާއީލުން ގެ ތެރޭގައި އަބަދުހެން އަޅުކަން ކުރުމައިގެން އުޅުން ވަރަށް ބޮޑު އަޅުވެރިޔަކުގެ ގާތަށް އެއްދުވަހަކު ބަޔަކު އައެވެ. އެމީހުން އައިސް ޚަބަރު ދިނީ އެމީހުންގެ މީހުންގެ ޤަބީލާއެއްގެ ބަޔަކު ...
ވާހަކަ

ސަޙާބީން: 3 (ޢުތްބާ ބިން ޣަޒްވާން)

ޢުމަރު ބިން އަލް ޚައްތާބް ޢިޝާގެ ފަހުން ވަރަށް އަވަހަށް ނިދަން އޮންނެވި އެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ރޭގަނޑު ހިންގަވާން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީން ކުޑަކޮށް ނިދާލާށެވެ.(ސުވާލެއްވާނަމަ ތިރީގައިވާ މިލިޔުމާއި ގުޅޭލިޔުން ކިޔުއްވާށެވެ) ...
ވާހަކަ

ސަޙާބީން: 2 (ޔަޢްލާ ގެފާނުން)

ޔަޢްލާ ކިޔުނު ސަޙާބީ އެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ނަކީ އިސްލާމް ވުމުގެ ކުރިން ވަރަށް ފަޤީރު ޙާލެއްގައި އައުރަ ނިވާ ކުރާނެ އެއްޗެއްވެސް ނެތި އުޅުއްވި ބެއިކަލެކެވެ. ދުވާލުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެވެސް ހިލަގަނޑެއް ...
ވާހަކަ

ތައުބާވާ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން...5

އެއްދުވަހަކު ވަރަށް ރަނގަޅު މީހަކާއި އޭނަގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަހާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ވެވުނެވެ. އެއީ އެދުވަހުން ފެށިގެން ދީނަށް އުޅެންފެށި ދުވަހާއި މެދުގައެވެ. އެމީހާގެ ޖަވާބުގައި ކިޔައިދިނެވެ: "ތިމަންނަޔަކީ ...
ވާހަކަ

ވެރިން: 7 ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް

  16. ފިނިމޫސުމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ޚަލީފާ ފެންވެރުމަށްޓަކައި ހޫނުފެން ބޭނުންފުޅުވިއެވެ. އެގެއަކު އެއިރު ފެންކައްކާކައް އެއްވެސް ދަރެއްނެތެވެ. އެދުވަސްވަރު ޚަލީފާ މީސްތަކުންނަށް ފަސޭހަކޮއްދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބަދިގެއެއް އަޅާފައި ހުރެއެވެ. އެއީ ބޭނުންމީހަކު ...
ވާހަކަ

ފުއްބަސްތާ އަކުން ފިހެވޭނީ ކިތައް ރޮށިކަން ޤުރްއާނުން

  އެއްފަހަރަކު ދާޢީއެއްގެ ދަރުހެއް ނިމި ސުވާލާ ޖަވާބު ގެ ގަޑިއާ ހަމަވެގެން މީހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިތަނުން ނިކަން ރުޅިގަދަ ކާފަރަކު ސުވާލު ކުރަން އަރާ ވަރަށް ...

Posts navigation