fbpx
ވާހަކަ

މަގުފޭރޭ “ދާދާ” ރޯދަ އަށް…

މި ވާހަކަ ކިޔައިދިން ކަލޭގެފާނުން އެއްދުވަހެއްގައި އެއްގަމު ދަތުރެއްގައި ވިއެވެ. ފައުޖަކާއި އެކީގައި ވަޑައިގަންނަވަމުން ދަނިކޮށް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ބަޔަކު އަރައި ގަނެ އަތުގައިވާ މުދާތަށް ފޭރިގަތެވެ. އެ މަގުފޭރޭ މީހުންތައް ...
ވާހަކަ

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޢާއިޝަތް ބިންތި އަބޫބަކުރު)

މިއީ އެބެއިކަނބަލެއްގެ ދިރިއުޅުއްވުން ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް އަންހެނުންގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ޙިލްމުވެރިކަން އަދި މާތްކަން ދައްކުވައިދިން މަންމަ ޢާއިޝަތް ގެފާނުންގެ ވާހަކައެވެ. އެ ބެއިކަނބަލެއްގެ ޢިލްމުގެ ބޮޑުމިން މިޔަދާއި ހަމަޔަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަމުން ...
ވާހަކަ

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (ޚަދީޖަތު ބިންތް ޚުވައިލިދު)

އެއްދުވަހަކު ރަސޫލުއްﷲ ގެފާނުން ބިންމަތީގައި 4 ރޮނގެއް އަޅުއްވައި އަރިހުގައި ތިއްބެވި ސަޙާބީން ކޮޅެއްގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ކުރެއްވެވި އެވެ. މިއީ ކޮންކަމަކަށް ދޭހަ ވާ 4 ރޮނގެއްތޯއެވެ؟ އެހިނދު ސަޙާބީން ...
ވާހަކަ

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އާސިޔަތުގެފާނުން ގެ ވާހަކަ)

މިއީ 30 ނޮވެމްބަރ 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.   1. ތިމަން ނަޔަކީ ކަލެއް ކަމަށް ދައުވާ އުފުލި ފިރުޢައުނުގެ އަނބިންގެ ތެރޭގައި ސާލިޙް އަންހެން މުއުމިން ބެއި ...
ވާހަކަ

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިސްތަށިގަނޑު ދިން އަންހެން ސާހިބާ)

ނަޞާރާއިންގެ ބައިބޯ ލަޝްކަރެއް އުދަރެސް ބައްދާލާފަ މުސްލިމުން މި ބިމުން ފޮހެލުމަށް ޓަކައި ނިކުތެވެ. އެވަގުތު އަމީރަކަށް ހުންނެވި އަބޫ ޤުދާމަ އައް ޝާމީ ގެފާނުން ހަލުވި ކަމާއެކު މިމްބަރަށް ވަޑައިގެން ...
ވާހަކަ

އުންމަތުގެ ފަޚުރު: އަންހެން ސާހިބުން (އިމާމް އަޙްމަދުގެފާނުންގެ މަންމަ)

މިއީ 19 ނޮވެމްބަރ 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މުސްލިމުންތަށް އުޅޭނެ ހެޔޮގޮތެއް ނޭނގި ސުންނަތާއި ދުރުވެ އެގޮތް މިގޮތް ވާން ފެށުމުން މި އުންމަތުގެ ތެރެއިން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ...
ވާހަކަ

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާޔަތްތައް އެމީހާއަށް ލިބިދެއްވުމުން، އެއިން ވަކިވެގަތްމީހާގެ ޚަބަރު ކަލޭގެފާނު އެއުރެނަށް ...
ވާހަކަ

މޫސާގެފާނުންގެ ޢަޖައިބުކުރުވަނިވި ދުޢާ

ޤަތާދާ (ރަޙިމަހުﷲ) ވިދާޅުވިއެވެ: މޫސާގެފާނުން ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ދެންނެވިއެވެ: "އޭ އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ތައުރާތުން އުއްމަތެއް، އެއީ އެހެނިހެން ހުރިހާ އުއްމަތްތަކަށްވުރެ ރަގަޅު އުއްމަތެއްކަމުގައި ވާތީ ދުށީމުއެވެ. އެމީހުންނަކީ ހެޔޮކަންތަކަށް ...
ވާހަކަ

އަބޫ މިހްޖަންގެ ވާހަކަ

އަބޫ މިހްޖަން އަކީ ރަސޫލުﷲ ގެފާނުންގެ ސަޙާބީންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. މިއަސްޙާބަކީ ރާބުއިމަށް ދެވިހިފުމުގެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ރާބޮއިގެން ގެނެވި އަދަބުދެވި ދޫކޮށްލެވެއެވެ. އަނެއްކާ އަނެއްފަހަރަކު ރާބޮއިގެން ގެނެވި ...
ވާހަކަ

ޢީސާގެފާނުން ފެންމަތީގައި ހިންގެވުން

އިބްން އަބޫ އައް ދުންޔާ ފުދައިލް ބިން ޢިޔާދުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ ޢީސާގެފާނުންގެ އަރިހުގައި ދެންނެވުނެވެ: އޭ ޢީސާގެފާނުންނެވެ! ކަލޭގެފާނުން ފެނުގެ މަތީގައި ހިންގަވަނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނުން ޖަވާބުގައި ...
ވާހަކަ

ޢިލްމްވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ދެއްވުމުންކަން ހަނދާންކުރާށެވެ.

ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާޔަތްތައް އެމީހާއަށް ލިބިދެއްވުމުން، އެއިން ވަކިވެގަތްމީހާގެ ޚަބަރު ކަލޭގެފާނު އެއުރެނަށް ކިޔައިދެއްވާށެވެ! ދެން ޝައިޠާނާއާ އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ފަހެ، މަގުފުރެދިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ވިއެވެ. (ސޫރަތުލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙަޤީޤީ ޢަދުއްވުންނާއި މިއަދުގެ މިކިޔާ ޑިމޮކްރަސީ

"ރޯމަނުންގެ އެމްޕެރަރ އިން އަމީރު މުޢާވިޔަތު ގެފާނުންނަށް: އަހަރެމެންނަށް ކަލޭގެފާނުންނާއި ޢަލީ ބިން އަބީ ޠާލިބާއި މެދުގައިވާ ކަންތައް ދަންނަމެވެ. އަދި އަހުރެމެންނަށް ކަލޭގެފާނުން ޚިލާފަތަށް އިސްވުމަށް އައުލާކަން ބޮޑުކަމުގައި ދެކެމެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲ އަޅަކަށް ހެޔޮމަގަށް މަގުދައްކަވައިފިނަމަ، އެއަޅަކު މަގުފުރައްދާނޭ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ.

އަލް އިމާމު އަލް އަސްމާޢީ ބަދަވިންގެ މީހަކަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ދިޔަވާހަކައެއް ކިޔައިދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ބަދަވިންގެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މީހަކު ކަނޑިއެއް ހިފައިގެން އަންނަތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެމީހާއަކީ މަގުފޭރޭ މީހެއްކަން ވަރަށް ...

Posts navigation