ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲ އަޅަކަށް ހެޔޮމަގަށް މަގުދައްކަވައިފިނަމަ، އެއަޅަކު މަގުފުރައްދާނޭ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ.

އަލް އިމާމު އަލް އަސްމާޢީ ބަދަވިންގެ މީހަކަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ދިޔަވާހަކައެއް ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނުން ބަދަވިންގެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މީހަކު ކަނޑިއެއް ހިފައިގެން އަންނަތަން ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެމީހާއަކީ މަގުފޭރޭ މީހެއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް އަސްމާޢީއަށް އިނގިވަޑައިވެސްގަތެވެ. އެމީހާއައިސް އަސްމާޢީ ތުރުކުރައްވައިގެން ހުރި ހެދުންކޮޅުފެނުމުން އެހިއެވެ: "އޭ ރަށުތެރޭ މީހާއެވެ. ކަލޭ މިތާ ކީތްކުރަނީހެއްޔެވެ؟"

"(ތިމަން ކަލޭގެފާނުން މިތަނަށް މިއައީ) ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭށެވެ" އަލް އަސްމާޢީ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.

".....ޤުރުއާނަކީ ކޯއްޗެއް؟" ބަދަވީންގެ މީހާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

"ﷲގެ ކަލާމްފުޅު" އަސްމާޢީ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﷲ އަށް ބަސްފުޅުތަކެއްވެސް ވޭތަ؟" ބަދަވިންގެ މީހާ އެހިއެވެ.

އާއެކޭ ވިދާޅުވުމުން ތިމަންނާއަށް އެއިން އާޔަތެއް ކިޔައިދޭން އެބަދަވިންގެ މީހާ އެދުނެވެ. ދެން އަލް އަސްމާޢީ ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަދި ކަލެއަށް ވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ރިޒްޤު ވަނީ އުޑުގައެވެ." [1]

ބަދަތްވެއްކަމަކުވެސް އެމީހާއަށްވެސް މިއާޔަތުން ވަރަށް އަސަރުކުރިއެވެ. އަދި ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމެވެ. އަހަރެންގެ ރިޒްޤު އުޑުގައިވާއިރު އަހަރެން މިއުޅެނީ އެއެތި (ނުހަމަގޮތުގައި) މިބިމުން ހޯދާށެވެ."

ﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅުން އެ ބަދަވީންގެމީހާ ހަމަ އެވަޤުތުން އިސްލާމްވެ އިސްލާޙުވީއެވެ. އަލްއަސްމާޢީއަށް މިބަދަވީ މީހާ ޖެހިގެން އައި އަހަރު ޙައްޖަށް ގޮސްހުއްޓައިފެނުނެވެ. އެމީހާއަށް އަސްމާޢީ ފެނުމުން އެކަލޭގެފާނުންގެ އަރިހަށް އައިސް "ކުރީންދުވަހު އަހަރެންގެ ގާތުގައި އެހުރީ އެއީ ކަލޭގެފާނުންދޯ؟" އޭ އެހިއެވެ. އަލް އަސްމާޢީ އުފަލުންހުރެ ޖަވާބުގައި އާދޭހޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެހެން އާޔަތެއް ކަލޭގެފާނުން އަހަރެންނަށް ކިޔައިދެއްވާށެވެ" ބަދަވީންގެ މީހާ އެދުނެވެ. ދެން އަލް އަސްމާޢީ މިއާޔަތް ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

"ދެން، އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރި އިލާހު ގަންދެމެވެ. ތެދަކީ އެއީއެވެ. (ކަލޭގެމައްޗަށް ވަޢުދުކުރެއްވުނު ކަންތަކަކީ އެއީ ހަމަ ތެދެވެ.) ކަލޭ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެވޭނެ ތެދުފަދައިންނެވެ."[2]

އެބަދަވީންގެ މީހާ އަށް މިއާޔަތް އަޑުއިވުމުން ވަގުތުން ރޯންފެށިއެވެ. އަދި ރޮމުން ރޮމުންގޮސް އަލް އަސްމާޢީގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އެމީހާ މަރުވެގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އަލް އަސްމާޢީ އަށް އެމީހާ އިސްލާމްވީ ގޮތާއި އަދި މަރުވެ ދިޔަ އެރިވެތިގޮތް (ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނިކުރަން ހުރެފައި އެމަރުވެދިޔަގޮތް) ފެނުނެވެ. ﷲ އެއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާންދޭވެއެވެ. [3] އާމީން

އެއީ ބަދަވީންގެ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އެމީހާއަށްވެސް އެންމެ އާޔަތެއް ފުދުނެވެ. އަހަރެމެން ކުރިމަތީގައި ހައެއްކަހާސް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ މުޅި ޤުރުއާންވެސް އެބައޮތެވެ. ފޮތެއް އޮތަކަށް ވާނޭކަމެއް އޮންނާނެހެއްޔެވެ؟ އެއިން އެއްޗެއް ކިޔާލާނޭނަމަ، އަހަރެމެންގެ ހަރު މިހިތްތަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް އަސަރެއް ކުރާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އަހަރެމެންނަކީ މުުއުމިނުންނޭ ބުނަން ލަދުގަންނަހާ ވެއެވެ.

ރެފެރެންސް:

[1] ސޫރަތު އައްޒާރިޔާ: 22

[2] ސޫރަތު އައްޒާރިޔާ: 23

[3] ސިފަތުއް ސަފްވާ 4/310

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *