ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ﷲ ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެ: އައްޝައިޚް އަކްރަމް ޙުސައިން

އާދަމުގެ ދަރިޔާ ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކޮންމެ ހޯމަވިލޭރެއެއްގައި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އުޑަށް އުފުއްލަވާއިރު ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަކްރަމް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޝައިޚް އަކްރަމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލް ޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާއެއް ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިވީޑިއޯގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައިޚު ވިދާޅުވީ ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ ނަމަ ރަމަޟާން މަހު ކުރި ހެޔޮ ކަންކަމާއި، ރޭއަޅުކަމާއި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހާ ސުވަރުގެ އަށް ނުވަންނާނެ ކަމާއި ރަހިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ގުޅުން ކަޑާމީހާ އާއި ތިމާ ގުޅުން ބޭއްވުން ކަމަށްވެސް ޝައިޚު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *