ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނަބިއްޔާއަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ:ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރް

Muminun ebai myhunge amilla nafsu thakah vure bodah nabiyya ah ahamiyyathukan dheyn jehey

މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ވުރެ ނަބިއްޔާއަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޝެއިޚް އަހްމަދު ސަމީރް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިހް މިހެން ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބޭއްވި އުއްމަހާތުލް މުއުމިނީން ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައިޚް އަހްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ އެކަލޭނގެފާނުންގެ އާލުންގެ ބައިތުންނަށް އިހްތިރާމްކޮށް ޤަދަރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭކަބަލުންނަށް ދުނިޔޭގައި ވެސް ވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެއްވާފައެވެ. ސަހާބީ ބޭކަލުންވެސް ވަނީ ރަސޫލާގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި ބަލާ ޚާއްސަ ލޯތްބެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *