fbpx
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތަކީ ޢާލަމީ ޘަޤާފަތެކެވެ.

އިސްލާމްދީނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެންމެފުރަތަމަ އެގެންޖެހެނީ "އިސްލާމް" މި ލަފްޒުގެ މާނައެވެ. މި ދީނަށް "އިސްލާމް" މިނަން ދެވުނީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތް ކުރެވިގެންނެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޞަލާހުއްދީނުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް

އަލްމަލިކު އައްނާޞިރު އަބޫ މުޘައްފަރު ޔޫސުފު ބިން އައްޔޫބީ ( ޞަލާހުއްދީން އައްޔޫބީ) އަކީ އިރާޤުގެ ތިކްރީތަށް އުފަން ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 532 އަދި މީލާދީން ...
ރިޕޯޓް

ދީންތަކަށް ނަންދެވިފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމުންވެސް އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެ މުސްތަޤިލު ދީނެވެ. އެންމެ މާތް ދީނެވެ.

ދީނަކީ އިންސާނާ ދިރިއުޅޭނެ ގޮތެވެ. އެއީ އިންސާނާ ކުރިޔަށް ދާނެ ގޮތް އަންގައިދޭ އާރުކާޓީއެވެ. ނުވަތަ ކުރިޔަށްދާ މަގެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ އިންސާނާ ދިރިއުޅެންވީ ގޮތުގެ މަގުދައްކައިދޭ  ޢަމަލީ ޤަވައިދެވެ. ދީނަކަށް ...
ރިޕޯޓް

އޭ އަޅުގަނޑު ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ. އަދިވެސް އެކުވެރި ވާކަށް ނުވޭތޯއެވެ.

ތަޢުހީދުގެ ދެކަލިމަ ކިޔާ އޭގެމާނަ ހިތުން ޤަބޫލުކުރުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މިވަނީ އަޚުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގައި އެހަށިގަނޑު ހިއްޞާވާނެއެވެ. އެގުނަވަނެއްގައި ކޮންމެ ވޭނެއްގައި ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމް ދީން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އިންސާނީ ތަޢުލީމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭކަން ޔަޤީން!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތުގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަޢުލީމެއް އުނގެނުމަކީ ބާޠިލުކަމެކެވެ. ހަމައެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިންވެސް ބުނާތީ އަޑުއަހަން ފަރަންޖީ ބަސްކިޔެވުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ...

Posts navigation