fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޑަޝިރުކާއި ބޮޑުޝިރުކުގެ ފަރަގު

  ބޮޑުޝިރުކަކީ ﷲ އާއި އެއްފަދަ އެހެން ފަރާތެއް ހެދުމެވެ. އެކަލާނގެ އިސްފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި އެކަލާނގެ އާއި އެއްފަދަ އެހެން ފަރާތެއް ހެދުމެވެ. މިސާލަކަށް: ﷲއަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ސިފަފުޅުތަކާއި އިސްމުފުޅުތަކުން ސިފަފުޅެއް ...
ދީނީ ލިޔުން

ދެފުށް ދެގޮތް ނުކުރާށެވެ!

بسم الله الرحمن الرحيم ދެފުށް ދެގޮތް ވުމަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށް ތަފާތުވުމެވެ. އާންމުކޮށް ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ދެފުށް ދެގޮތް ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ އެތެރާއި ބޭރު، ހިތާއި ހަށިގަނޑު ...
ދީނީ ލިޔުން

ތަނބުތަކުގެދޭތެރޭގައި ސަފު ހެދުން

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ސަފުތައް މެދުނުކެނޑޭނެހެން ފުރިހަމަޔަށް ގުޅިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ސަފުހެދުމުގައިސުންނަތްގޮތަކީ އެއީއެވެ. ...
ދީން

ނަރަކަ ފަނާވާނޭކަމާ މެދުގައި އިބްނު ތައިމިޔާގެ ބަސްފުޅަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ނަރަކަ ފަނާ ވާނެކަމުގައި ބުނެވޭ ބަހާއި މެދުގައި ޝޭޚުލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިޔާގެ ބަސްފުޅަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ...
ދިއިސްލާމް

ސުވަރުގޭގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއި ބައްދަލު ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

ސުވަރުގޭގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އާއި ބައްދަލު ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި އީމާންވެ ޞާލިޙު އަމަލު ކުރި މީހުން ﷲގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ”ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ﷲ އަށް ޝުކުރު ހުއްޓެވެ.“

ކޮންމެ ހާލެއްގައި، ހުރިހައި ވަގުތެއްގައި މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުއްޓެވެ. އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި އެއްޗެއްގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހުރިހައިކަމެއް ހިންގަވާ ތަދުބީރު ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހިތާމަވެރި ހާދިޘާތަކާއި މުޞީބާތްތަކުގެ ގިނަކަމާއެވެ! ...
ދިއިސްލާމް

ދިރޭ އެއްޗެކާއި ވައްތަރުކޮށް ޚިޔާލީ އެއްޗެއް ކުރެހިދާނެތޯއެވެ؟

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ އެންމެ ކުރީއްސުރެ ކުރެހުމަށް ޝައުގު ހުރެ، ކުރަހާ އުޅުން މީހަކީމެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނުންގެ ތަސްވީރު ކުރަހާ ހެދީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދީނަށް ދެވެންފެށި ސަމާލުކަން ...
ދީނީ ލިޔުން

ވިތުރި އަކީ ކޮބާ؟ އެނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ވިތުރީގެ މާނައަކީ އޮނަހިރި އަދަދެވެ. ކޮންމެ ހިރިއަދަދެއްގައި އެކެއް އިތުރު ކުރުމުން އެޢަދަދެއް ވިތުރިކުރެވުނީއެވެ. ...
ދީން

އަނބިމީހާގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ފިރިމީހާގެ ނަންލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

އަނބިމީހާގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ފިރިމީހާގެ ނަން ލުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ މިހެން މި އެހީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ އަންހެން ކުދިން ފޭސްބުކް ގައާއި އެހެންވެސް ...
ދީން

އަޅުގަނޑު ބުރުގާ އަޅާފަ މިހުރީ ރަނގަޅަށްތޯއެވެ؟

އަޅުގަނޑަކީ ބުރުގާ އަޅައި ނިވާވެގެން އުޅޭ މީހަކީމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބޮޑު ބުރުގާއެއް ނާޅަމެވެ. ސުވާލަކީ: އަޅުގަނޑު ނިވާވެފައި މިހުރީ ރަނގަޅަށްތޯއެވެ؟ އަދި ކުލަހެދުމާއި ޖަރީހެދުންލުމަކީ މައްސަލައެއްތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ހަމަ ބޮޑު ...

Posts navigation