ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ދި-މުދިމު'ގެ ނަމުގައި ބަންގި ވަގުތު އަންގައިދޭ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ނެރެފި

'ދި-މުދިމު'ގެ ނަމުގައި ބަންގި ވަގުތު އަންގައިދޭ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ނެރެފިއެވެ.

ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓާއި ދިވެހިސޮފްޓު ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިސޮފްޓްވެއާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ނަމާދު ވަގުތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ނަމާދު ވަގުތު ވަނުމުން ގަޑިން ބަންގި ގޮވާގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެއްކަމަށް ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އެޑިޓާރ މުހައްމަދު އަނީލް ދިއިސްލާމް އަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.
ސޮފްޓުވެއާރ އާއި ބެހޭގޮތުން ދިއިސްލާމްއަށް މުހައްމަދު އަނީލް މައުޟޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި 'އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދިމުދިމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މުސްތަޤުބަލްގައި ގެނެވޭތޯ ބަލާނަން. އިތުރު ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން، މިހުރިހާ އަޕްޑޭޓްސްތައް ލިބޭނެ ސޮފްޓުވެއާރ އިންސްޓޯލް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް.' މީގެ އިތުރަށް އެފަރާތުން ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި 'ދިމުދިމުގެ މޯބައިލް ވާޝަންއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި މަލްޓިމީޑިއާގެ އިތުރު ބައިތައްވެސް މިސޮފްޓުވެއާ މެދުވެރިކޮށް ތައާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ.' ކަމަށެވެ.

'ދިމުދިމު' ސޮފްޓުވެއާރ އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މުހިއްބުއްދީން ސުކޫލުގައި މިނިސްޓާރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީއެވެ.
ދިމުދިމު ސޮފްޓުވެއާރ ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް 'މިލިންކް'އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

7 ޚިޔާލު

  1. މި ސޮފްޓުވެއަރ އިންސްޓޯލް ވުމައް ފަހު އަރަނީ އެރޯ އެއް، ދެން އެ އަށް ފަހު ނުއެއް ހުޅުވެ މި ސޮފްޓުވެއަރ އެއް

  2. މިސޮފްޓްވެއަރ މިހާރު ވިންޑޯސް7 އަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.‫​ ބަންގި ގޮވީމާ ސްޓޮޕް ކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތީމާ އަދި ވަރަށް އުނދަގޫ ބޭނުންވަނީ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އެގެން އެހެންވީމާ ބަންގި ނިމެންދެން ނުބައިންދާ ނިއްވާލިޔަސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނޭ.‫​

  3. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަ ބަދަލު ގެނެވޭތޯ ބަލާނަން.

  4. ވިންޑޯސް އެކްޕީއަސް މަސަކަތެއް ނުކުރޭތަ ؟؟؟ މަށަކަށް ނުވި މިކަމެއް

  5. vindows 7 ultimate ga mi softwear masahkai kuraanetha???

  6. ވިންޑޯސް އެކްސްޕީގެ ފަހުގެ ހުރިހާ ވާޝަނެއްގައި ދިމުދިމު މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ވިންޑޯސް7 ގައި އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް އިންސްޓޯލް ނުކޮށް ދިމުދިމު އެޅޭނެއެވެ. އެކްޕީގައި ނަމަ ފްރޭމްވޯކް 3 ވަކިން ޑައުންލޯޑު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

  7. އެކްސްޕީގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ޑޮޓް ނެޓް ފްރޭމް ވޯކް 3 ޑައުންލޯޑު ކޮށްގެން އިންސްޓޯލް ކުރުމުންނެވެ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *