ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ވެރިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް.' ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ގޮވާލައްވައިފި

ލިޔުނީ: އަލީ އަހްސަން

'ވެރިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް.' ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 'ވެރިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އާންމުންނަށް ނަމާދުކުރުމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހޭކަމާއި އެއީ ވެރިންގެ ޒިންމާއެއް'ކަމަށެވެ. ތަފާތު ގިންތީގެ ވެރިން އެބޭފުޅުންގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގާއިރު ނަމާދު ވަގުތުތައް ފާއިތު ނުވާނޭހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ރޭވުމަށް.' ވެސް ޝެއިހް ގޮވާލެއްވިއެވެ. 'ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުން ފާއިތުކުރުމުގެ ހައްޤެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް'ވެސް ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި 'ވެރިންގެ ކިބައިގައި އަދުލުވެރިކަމުގެ ސިފަ، އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ސިފަ ކޮންމެހެން ހުރުންމީ ލާޒިމްކަމެއްކަމުގައާއި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި މީހުން ނިކަމެތިވެގެންދާ ވަގުތުގައި ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ދަރުބާރުގައި ނޫރުންވާ މިންބަރުތަކެއްގެ މަތީގައި އަދުލުވެރިކަމާއި އެކު ވެރިކަން ހިންގަވާފައިވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެކަމަށް ހަދީސްތަކުން އެނގެން ހުރި'ކަމަށެވެ. އަދި 'ވެރިކަމުގެ ބުރަ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އިހުމާލުވުމަކީ ދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

19 ފެބްރުއަރީ 2010 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ނަމާދުގައި ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި 'ޒަކާތް ނެގުމާއި އޭގެ ހައްޤުވެރިންނަށް އެރައްދުކޮށްދިނުމަކީ ވެރިންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި މުންކަރާތްތައް މަނާކުރުމާއި ބަނގުރަލާ، ޒިނޭކުރުމާއި ފާހިޝްއަމަލުތައް ހިންގިޔަނުދީ އެކަން ހުއްޓުމަށް ތިބި މީހުންނަކީ ވެރިންކަމުގައާއި އެޒިންމާ އެމީހުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާކަމަށާއި އެކަމާއި ޤިޔާމަތްދުވަހުން ސުވާލުކުރެވޭނެކަމަށް.'ވެސް ޝެއިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ޚުތުބާގައި ކިޔުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ 'ރަސޫލާ صلى الله عليه وسل އަށް ލޯބިވުން' މިއެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ޚުތުބާ ބައްލަވާ!

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. އަޅުގަންޑުމެންގެ ޙަޔާތުގައި ވެސް މިފަދަ ރަނގަޅު ޚުޠުބާ ތަކެއް އިވެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް އަދި ދެކިފައެއް ނެތް.‫​ ވަރަށް އުފާވެ.‫​ އަޅުގަނޑު މެންނަކީ އަންހެނުން ނަމަވެސް ހުކުރު ޚުޠުބާއެއް އަޑު ނޭހޭ ގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ދެރަވޭ މިހާރު.‫​ މިހާރު ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ޚުޠުބާ އަކީ ވަރުގަދަ ދީނީ ދަރުސެއް.‫​ މި މިނިވަންކަމުގައި ހެޔޮ ގޮތުގައި ދީން ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި އިސްލާމީ ޢީލްމުވެރިންނަށް މިގޮތުގައި އަބަދަށް ލިބިގެންވުން މާޔް ﷲ މިންވަރު ކުރަށްވާށީ.‫​

  2. މިމަހުގެ ތެރޭގައި ދިން އެއްމެ ފުރިހަމަ އެއް ޚުތުބާ މިއީ! ވ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ޝައިޚް އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ ކޮންމެ މުސްލިމް ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމް ސިފަތަކެއް އެބަޔާންކޮށްދެއްވީ ސާފު ޢިބާރާތްތަކަކުންނެވެ.‫​

Your email address will not be published. Required fields are marked *