ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

'އީމާންކަމުގެ ހަޤީޤަތް' މިމައުޟޫއަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ދެއްވާނީ ޝެއިހް ތޮއްޔިބުކަމުގައި ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރައްވާ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ދެއްވައެވެ. 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ އުޚްތުންތަކެއްކަމަށްވެސް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

'ވީހާވެސް ގިނަ އަންހެނުން މިދަރުސްއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަރުސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *