ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމުމަކަށް ވާނެ: ޑރ އަލްމަދްޚަލީ

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ. މުހައްމަދު ބްނު ހާދީ އަލްމަދްޚަލީ

މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމުމަކަށް ވާނެކަމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ މުހައްމަދު ބްނު ހާދީ އަލްމަދްޚަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ މުހައްމަދު ބްނު ހާދީ އަލްމަދްޚަލީ އާއި ކުރެވިފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބައިވެރިވީމަ މުރުތައްދު ވުމުމަކަށް ވާނީ! ދޮގެއްތަ؟ މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގައި، މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކަށް ނަޞްރުވެރި ވުމުގައި، މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު ބާރުވެރިކުރުމުގައި، މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު މަތިވެރި ކުރުމުގައި، މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކު ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެވާނީ މުރުތައްދުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ކުފުރުގެ އަހުލުވެރިން އިސްލާމުންގެ މައްޗަށް ބާރުވެރި ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ކަމުގަ! މިކަމެއް ހުއްދައެއް ނުވާނެ"ކަމަށެވެ. މިފަދައިން ޝެއިޚް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުވާލު ކުރި ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. ސުވާލު ކުރި ފަރަތުން ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ "(ބައެއްމީހުން) އެބަބުނޭ އަހަރެމެން މިފަދަ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލައިފިނަމަ އެއީ މުރުތައްދުވުމެކޭ! ތެދެއް! ވޯޓުލައިފިއްޔާ އެއީ ޝިރުކުކުރުންތޯ؟"އެވެ.

ދިއިސްލާމް އަށް ލިބިފައިވާ އޯޑިއޯގައި ޝެއިޚް އާއި ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ "އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ދީނީ މީހަކު ނުވަތަ ދީންވެރިމީހަކު ވަކިނެތް! އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާމީހެއް! ވަރަށް ފަހަކުން ޑެންމާކަށް ގޮސް، ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަށް އިހާނެތިކޮށް ވާހަކަދެއްކި! އަދި ރަސޫލާ ޞަލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކުރި! މީ ފާޅުގަ ހިނގިކަމެއް!" ކަމަށެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޝެއިޚް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ތިޔަހެން؟ ތީ މުރުތައްދެއް، ތިޔަހެންވެއްޖެއްޔާ ތީހަމަ ދީނުން ބޭރުވެފަހުރި މުރުތައްދެއް!"ކަމަށެވެ.

“ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާ ތިޔަ ގައުމަށް ހެޔޮގޮތެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި.” މިފަދައިން ޝެއިޚް އަލްމަދްޚަލީ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެޔޮގޮތެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިއޯޑިއޯގައި ދުޢާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިންކް:
ލިޔުން: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޑރ އަލްމަދްޚަލީގެ އޯޑިއޯގެ ތަރުޖަމާ
އޯޑިއޯ: ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން ޑރ އަލްމަދްޚަލީ ގެ ފަތުވާ

ޚަބަރު: ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީގެ ޢިލްމުވެރިޔަކު ދެއްވާފައިވާ ފަތުޥާއެއް އާންމުވެއްޖެ

ގުޅުންހުރި

7 ޚިޔާލު

 1. މި ސުވާލު އެހި މީހަކަށް ޝުކުރުކުރަން

 2. 95000 މުރުތައްދު ވިމީހުން މުރުތައްދުވުން ސުޕްރީމް ކޯޓްން ނިންމައިފި

 3. ޑިސެމްބަރު 23 އަދި ފެބަރުއަރީ 7 ގައި ހިންގި ކަންތައްތައް ތަކަށް ފަތުވާ އެއް ނުހޯދަންތޯ؟
  ވެރިންނާއި އިދިކޮޅަށް ނިކުތުން . ބަޤާވާތް ކުރުން އަދި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވެރިންނޭ ކިޔައިގެން ފިތުނަ އުފެއްދުން މީ ކޮށް ކަހަލަ ކަމެއްތޯ ނުބަލަންތޯ؟
  ދެން ބުނޭ އަޅުގަނޑަކީ ލާދީނީ މީހެކޭ… ނޫނީ އެމް ޑީ ޕީ މީހެކޭ

 4. muslim gaumehge veriyakan iskuran sharuthu vegen vany deenee gothunaa duniyevee gothun ilmu veriyakan vaan jehey hidu .dheenee ilmu libifainuva haaluga deenan haju jahaa rasulaa an furahsaara kuraa veriyaku inthikhaaban kurimathi laafa vaakan.meenaya dhekolhan vote lumaky islaam dynuge hahgugai kuran jehey kamen. mifada meehakan thabaa vaany islam deenuge adaavaai therin..ya allah mifada meehakuge kiba in mi gaumu salaamai kurahvaandheyv.

 5. ވެރިއަކަށް ހުރި މީހާ މުރުތައްދު ވީމާ އޭނާގެ ކޮންވެރިކަމެއް؟ > އެއީ ކުއްވެރިއެއް؟ ދޮންކޮނަބަގާވާތެއް؟

 6. ރައީސު ޑރ ވަހީދު ތިހެއްދެވީ ހަމަ ރަގަޅައް! ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަން ކުރަންވާނީ އަހުލުއްސުނަތި ވަލް ޖަމާއަތުގެ އިލްމުވެރިން ބުރަވެ ލައްވާ ގޮތައްކަ މަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެފައިވޭ، ޤާނޫނުތައް ވެސް ހެދެންވާނީ މިބުނާ ބީދައިންކަން ވަރައް ސާފުކޮއް ޤާނޫނު އަސާސިގައި ބަޔާންވެ ލިޔެވިފައިވޭ، ކޯޓް ތަކުގައި ވެސް ޢަމަލު ކުރެވެންވާނީ ސުންނައް ޖަމާއަތުގެ އިލްމުވެރިން ބުރަވެ ލައްވާގޮތަކަށް، ކަންކަމުގައި ރައުޔު ފާޅުކުރަންޖެހެނީވެސް އެގޮތަށް ކަމަށް ފެހިޤާނޫނުއަސާސީގައިވަނީ، ވަލިއްޔުލް އަމުރަކު ހުއްޓާ ވޯޓެއް ނަގަން ހުކުމް ކުރެވިދާނެތޯ؟ ސުއްނަ ޖަމާއަތުގެ އިލްމުވެރިން ބުރަވެލައްވާގޮތުގައި އަލުން ވެރިޔަކު ހޮވަންޖެހެނީ ، ވަލިއްޔުލް އަމުރު އިސްތިއުފާ ދީގެން ނުވަތަ، މަރުވެގެން ނުވަތަ މަޤާމުން ދުރުކުރެވިގެން! މިހާރުގެ ރަޢީސު ޑރ ވަހީދާއި މެދުގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ނުހިގާއިރު ރައީސަކު އިންތިޙާބުކުރަން ވޯޓެއް ނެގިދާނެތޯ؟

 7. ރާމަހުޖަނަށްކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން

Your email address will not be published. Required fields are marked *