ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'އިބުރަތް'ތަކުން ފުރިގެންވާ މަދަހަ އަލްބަމްއެއް ނެރެނީ

އާ މަދަހަ އަލްބަމްއެއް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ނެރޭނެކަން ދިއިސްލާމް އަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަދަހަ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަލީ ޒައިދުގެ އަޑު ހިމެނިފައިވާ މި މަދަހަ އަލްބަމް އަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ 'ޢިބްރަތް' ކަމުގައި ދިއިސްލާމްއަށްވަނީ ހަބަރު ލިބިފައެވެ.

ޖުމްލަ 8 މަދަހަ އެކުލެވިގެންވާ މިމަދަހަ އަލްބަމްގައި މުޅިންވެސް ހިމެނިފައިވަނީ އަލީ ޒައިދުގެ އަޑުކަމުގައި އެފަރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އަދި މަދަހަ ތަކުގެ ޅެން ހައްދަވާފައިވަނީ އަލީ ޒައިދުގެ އިތުރުން ނޫރުއްސަލާމް އެވެ.

އަލީ ޒައިދު އަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ މަދަހަތަކެއް ކިޔުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެފަހުން ނެރުއްވާފައިވާ 'ދަރުސް' މަދަހަ އަލްބަމް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަލީ ޒައިދު ނެރެފައިވާ 'އީ-ޤާރީ' ސޮފްޓުވެއާރވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިމަދަހަ އަލްބަމްގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އާ މަދަހަ އަލްބަމްއެއް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ނެރޭނެކަން ދިއިސްލާމް އަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަދަހަ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އަލީ ޒައިދުގެ އަޑު ހިމެނިފައިވާ މި މަދަހަ އަލްބަމް އަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ 'ޢިބްރަތް' ކަމުގައި ދިއިސްލާމްއަށްވަނީ ހަބަރު ލިބިފައެވެ.

ޖުމްލަ 17 މަދަހަ އެކުލެވިގެންވާ މިމަދަހަ އަލްބަމްގައި މުޅިންވެސް ހިމެނިފައިވަނީ އަލީ ޒައިދުގެ އަޑުކަމުގައި އެފަރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ. އަދި މަދަހަ ތަކުގެ ޅެން ހައްދަވާފައިވަނީ އަލީ ޒައިދުގެ އިތުރުން ނޫރުއްސަލާމް އެވެ.

އަލީ ޒައިދު އަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ މަދަހަތަކެއް ކިޔުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެފަހުން ނެރުއްވާފައިވާ 'ދަރުސް' މަދަހަ އަލްބަމް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި އަލީ ޒައިދު ނެރެފައިވާ 'އީ-ޤާރީ' ސޮފްޓުވެއާރވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިމަދަހަ އަލްބަމްގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. ތީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް

Your email address will not be published. Required fields are marked *