ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރުދީން

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ މުޅިން އާ ސިލްސިލާއެއް

Jamiyyath Salafge Faraathun Namadhu Kura Goiy Dhahkuvaidhey Mulhin Aa Series eh
Photo: Jamiyyath Salaf

ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ މުޅިން އާ ސިލްސިލާ ވީޑިޔޯތަކެއް ނެރުއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ރަސްމީ ސައިޓާއި، އަދި މީސްމީޑީޔާ އޮޅިތަކުގައި އެބޭފުޅުން ޢާއްމުކުރައްވާފައިވާ ޚަބަރެއްގައިވާ ގޮތުގައި މިސީރީޒަކީ ނަމާދު ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން ނަމާދުގައި ކިޔާ އެކިއެކި ޒިކުރުތަކުގެ އިތުރުން ނަމާދުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގައި މީހާގެ އެކިއެކި ގުނަވަންތައް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިޔޯތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަމާދުގެ އެއް ރުކުނުން އަނެއް ރުކުނަށް ބަދަލުވާނެގޮތަށްވެސް މިސިލްސިލާ ވީޑިޔޯތަކުގައި އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ.

"ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް" މިނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިސިލްސިޅާ ހުށައަޅުއްވާ ދެއްވާނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލިހުގެ މެންބަރު، އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާވޫދެވެ. އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްސަލާމް މިސިލްސިލާއާއި މެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ނަމާދު ކުރާގޮތް އުނގެނިދަސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުޑަކުދިންނަށާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް ބަލާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ އަދި ނަމާދު ކުރަން ދަސްކޮށް އެކަމުގެ ޙުކުމްތައް ދަނެގަތުމަށް ހުޅުވިގެންދާނެ އިތުރު ދޮރެއްކަމަށްވެސް ޝައިޚު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

”ނަބިއްޔާ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ ނަމާދު ކުރެއްވިގޮތް ދަސްކޮށް އުނގެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް. ސަބަބަކީ ނަމާދުގެ އަޅުކަން ޤަބޫލުވެވިގެންދާނީވެސް އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވިގޮތަށް، އެންގެވިގޮތަށް ކޮށްގެން. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި އުމުރުދުވަހު ނަމާދު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަމާދު ޤަބޫލު ނުކުރެއްވުމަކީ ވަރަށްގާތްކަމެއް. އެހެންވީމާ މިނަމާދު ކުރާނެގޮތް އުނގެނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް“ އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިސިލްސިލާގެ ކޮންމެ ވީޑިޔޯއެއްގެ ދިގުމިނަކީ 10 މިނެޓެވެ. މިސިލްސިލާ ވީޑިޔޯތައް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފޭސްބުކް އަދި ޔިޓިޔުބު ޞަފްޙާތަކުގައި ޢާއްމު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. (އިން ޝާއަ ﷲ.)

މިސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ވީޑިޔޯ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ވަންނަވާ!

އަދި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފޭސްބުކް އަށް ވެންނެވުމަށް މިލިންކަށް، އަދި ޔޫޓިޔުބު ޞަފްޙާއަށް ވެންނެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ!

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *