ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމަތެއް: ޝެއިޚް ތައްޔިބް

Vaguthakee Alhugadumennah Dhevvaafai Vaa Varah Agu Bodu Niumatheh: Sheikh Thayyib

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމްތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ތައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް ތައްޔިބު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިވީޑިއޯގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިޢުމަތް ގިނަފަހަރަށް ބޭކާރު ކުރެވެމުން ދަނީ އެއްވެސް ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނެތިއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ނަމާދާއި ފަރްޟު އަޅުކަންތައް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ދުނިޔެވީ ކަންކަމުގައާއި ކުޅިވަރާއި މޖަލުގައި ވަގުތުތަށް ހޭދަ ކުރެއެވެ. މުޅި ރޭ ދުވާލު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހޭދަ ކުރެއެވެ.

އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭކާރު ކޮށްލާ ދުވަސްތަކާއި، އަހަރުތަކާއި، މައްސަރުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސިފަ ކުރެވޭނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެދުވަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުނު ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް ހޭ ހިތަށް އަރާނޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވި އާޔަތެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން މިދުނިޔެ މަތީގައި ހޭދަކުރީ ކިތަށް އަހަރުތޯ އެބައިމީހުންނާއި ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. އެބައިމީހުން ބުނާނެއެވެ. ތިމަންމެން ހޭދަކުރީ އެއްދުވަހެވެ. ނުވަތަ އެއް ދުވަހާއި އެއް ބައެވެ. އަދަދު ކުރާ މީހުން ނުވަތަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރި މީހުންނާއި ސުވާލު ކުރަން އެދުވަހުން އެބައިމީހުން އެދޭނެއެވެ.

ޝެއިޚްގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ނަސޭހަތްތެރި ވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަޒުމާއި ހިތްވަރާއެކު މިދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *