ދުނިޔެ

ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އުރުދުޣާން ސޫކީއާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންނާއި ބުޑިސްޓުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޤައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީއާއި ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

އުރުދުޣާން ސޫކީއާއި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުސްލިމް ޤައުމުތަކާއި ދުނިޔޭގެ ކަންބޮޑުވުންތައްވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓާލާ ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސްވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އުރުދުޣާންވަނީ ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ހަމަލާ ނުދިނުމަށް ސޫކީއަށް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

މިމަޝްވަރާތަކަށްފަހު ތުރުކީއިންވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި އަންނައުނާއި ބޭހުގެ 1000 ޓަނުގެ އެހީ ރޮހިންގިޔާ މުސްލިމުންނަށް ފޮނުވާކަން އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދުނިޔެ