ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ބަނގުރާ މައްސަލާގައި' ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެ

'ބަނގުރާ މައްސަލާގައި' ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެއެވެ.

ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ' ދިނުމާޢި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޓްރޭޑް މިނިސްޓާރގެ ގެއަށް އެއްވަމުން އެބަދެއެވެ. މިއެއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން ދިއިސްލާމްއަށް ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި މިނިސްޓަރުގެ ގޭ ކައިރީގައި 'ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަ'ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހި އަޑުގަދަ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

'ބަނގުރާ ހުއްދަކުރާ ވެރިންގެ އިސްތިއުފާއަށް' ގޮވާލާ މިއެއްވުމުގައި މިހާތަނަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވެ އެމީހުންގެ ޝުއޫރުތައް ދަނީ ފަޅުކުރަމުންނެވެ. 'އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމް ކަންކަން ހުއްދަ ނުކުރުމަށް' މިއެއްވުމުގައި އަޑުގަދަކޮށް ދަނީ ގޮވަމުންނެވެ.

"ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުކައިރީ ހުންނަ ޓްރޭޑް މިނިސްޓާރގެ ގެ ކައިރިއަށް ޖަމާވުމަށް އެއްވުމުގައި ދަނީ ގޮވަމުންނެވެ. މިރޭ ދިހައެއްޖެހިއިރުންފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މިއެއްވުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެ ވެ.

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ވަހީބަސް ފުޅު ދޮގެއް ނުވާނެ.‫​ އެއީ ހައްގު ތެދުބަސް.‫​އެކަނލާގެ ވަހީކުރައްވަނީ ފަހުން އަންނާނޭ ހަރާމް ކަންތައް ހުއްދަ ކޮއްފަ ހަލާލް ކަންތައް ހަރާމް ކުރާ ބައެއް ވެދާނެ މިހާރު އަޅުގަޑުމެންނައް މިފެންނައް ކަންތައް ތަކަކީ މީ ހަމަ ވަހީބަސްފުޅުގައި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ވަހީކުރެއްވި ދުވަސްތައް ކަމަށް އެއީ އެމީހުން ކަމަށް.‫​ ވަﷲ ޢިޢުލަމް.‫​ އަޅުގަޑު ސަރުކާރަށާ ރައްޔިތުންނައް މިގޮވާލަނީ ސަރުކާރުން މިކަންތައް މިހާރުން މިހާރައް ހުއްޓުވާށެވެ އެހެން ނޫނީ ރައްޔިތުން މިކަންތައް ހުއްޓުވަން މަޖުބޫރު ނުކުރުވާށޭ.‫​ ވިސްނާށޭ އެންމެ ބޮޑަށް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކޯފާއައް ބިރުވެތި ވާށޭވެ.‫​ މިގޮތައް ކަންތައް ކުރެއްވި އެތައް ގައޮމެއް މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ ނެތިކުކުރައްވައި ހަލާކުކޮއްލައްވާފައިކަން ހަންދުމަ ކުރާށެވެ.‫​ހަމަ އެފަދަ އަޒާބެއް އަޅުގަނޑު މެން އަމިއްލަ އަށް ދައުވަތު ދެއްވައި ފިއްޔާ އެކަން ވުން ނުވުމަށް ވުރެން ވުން ގާތް އިންޝާﷲ.‫​އަލުގަޑު ސަރުކާރަށް މިގޮވާލަނީ ފިރުއައުނު އާއި ހާމާނާއި ގާރޫނާއާ މިމީހުންނަކީވެސް އެމީހުންގެ ގައުމުގެ މީހުންނައް ﷲ ވަހީބަސްފުޅު ދޮގުކޮއް އެލަނލާގެ އައް އުރެދުނު މީހުންންނެވެ.‫​ މިމީހުން ޢަމަލް ބެހެއްޓިހެން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އަމަލް ނުބހައްޓާށެވެާ ކުރީގެ ހިގައި ދިޔަ ޙާދިސާ ތަކުން އިބުރަތް ހާސިލްކޮއް ﷲ އާއި އެކަނލާގެ ކޯފާއައް ބިރުވެތި ވާށެވެ އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މިމީހުންނައް ތެދުމަގު ދައްކަވައި ފާދެވެ. އ‫​ަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިވެހި ގައުމަށް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާއައް ކިޔަމަތް ގަތް މީހުންނައް ވެރިކަން ދެއްވައި ﷲ ގެ ޝަރީއަތް މިތާގައި ގާއިމް ކޮއްދެއްވާދޭވެ އާމީން

Your email address will not be published. Required fields are marked *