ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން 'ރަސްމީ'ކޮށް ދެނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން 'ރަސްމީ'ކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލެޕްމެންޓްއިން ނިންމައި އެކަން އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

'ބަނގުރާ' ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އާންމުކުރި ޤަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ. މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފާވަނީ ޤާނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިޤަވާއިދު ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި 'މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހަދައި އެމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހޮޓާތަކުގެ ތެރެއުބް މަދުވެގެން 100 އެނދުގެ ހޮޓާތަކުގައި ހިންގާ ބާތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކޭނެއެވެ. އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއާރޕޯޓްތަކުގެ ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހަދައި އެމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކާއި ޔޮޓްމެރީނާތަކުގައި  ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ފުރިހަމަ 'ހުއްދަ' އަލަށް އިސްލާހުކުރެވުނު ޤަވާއިދުގައިވެއެވެ. އަދި މިޤަވާއިދަކީ 'ޤާނޫނީ ބާރު' ލިބިގެންވާ ޤަވާއިދެއްކަމަށްވެސް ސަރުކާރުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލެޕްމެންޓްގެ ވެބްސައިޓުގައި މިޤަވާއިދު މިހާރުވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

1 ޚިޔާލު

  1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލެޕްމެންޓްގެ އިސްވެރިން ﷲއަށް ބިރުވެތިވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ.‫​ އަދި މި ބޮޑުމުންކަރާތް އާންމުނުކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ.‫​ މިކަމަކީ ދިވެހި މުސްލިމް ރައްޔިތުން ދުވަހަކުވެސް ތާއީދުުުކުރާނެ ކަމެއްނޫކަން ވާނީ ތިޔަ މިނިސްޓުރީއަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގި ފާޅުވެފައެވެ.‫​ ވީމާ ދިވެހި މުސްލިމް ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތަކާއި އިޙުސާސްތަކާއި އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް ގޮވާލަމެވެ.‫​ މިއީ ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަވިދާޅުވާ ޑިމޮކުރަސީއާ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެކެވެ.‫​ މިގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ދިވެހިރައްޔިތުން މިނިސްޓުރީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލަމެވެ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *