ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދަރުސް ޚަބަރު

މާދަމާ ރޭ އެފްއެމްސީގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ދަރުސްއެއް ދެއްވަނީ

 

މާދަމާ ރޭ އެފްއެމްސީގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ދަރުސްއެއް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ 'ނަމާދާއި މެދު ފަރުވާ ކުޑަނުކުރާށެވެ.' މިއެވެ. 23 ފެބްރުއަރީ 2010 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ބާއްވާނީ ސޯސަން މަގުގައި ހުންނަ ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ، ގައި ކަމަށް ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރައްވާ ފަރާތުން ހާމަކުރެއެވެ.

ދަރުސް އިންތިޒާމް ކުރައްވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ ގެ ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *