fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ދެމަފިރިންގެ ހައްޤުތައް

އިސްލާމްދީނުގައި ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ އަނބިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އަނބިމީޙާގެ މައްޗަށްވާ ފިރިމީހާގެ ޙައްގުތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އަދި ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްގު ތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އަނބިމީހާ އަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ޙައްގުތައް: ...
ދީނީ ލިޔުން

سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (2)

މީގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވެގެންވާ ބަޔަކީ އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއި އެކު އީމާންވެފައިވާ މީހުންނެވެ. ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމާއި، އެއިލާހުގެ އުލޫހިއްޔަތުވަންތަކަމާއި، ރުބޫބިއްޔަތު ވަންތަ ކަމާއި، އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތަކަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

سورة العصر ގެ ތަފްސީރު (1)

މި ސޫރަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިމާމް ޝާފިޢީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. "މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް ޢަޞްރި ބާވާލެއްވި ނަމަވެސް ފުދިގެން ދިޔައީހެވެ." އޭގެ މާނައަކީ މިސޫރަތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ...
ދީން

ﷲ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟

ސުވާލު: ޢަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ބައެއްފަހަރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާމެދު، ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ނުބައި، ގޯސް، ކާފަރު ޚިޔާލްތައް އަރައެވެ. އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަހަރެން ދެރަވެއެވެ. މިގޮތަށް އަންނަ ބައެއް ޚިޔާލުތަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަން

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެތައް ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައިވީއިރު ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރެއިން ޞައްޙަ ބައެއްޙަދީޘް ތިރީގައި ހިމަނާލަމެވެ. عن أبي ...
ދީން

އީމާންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ސުވާލު : އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ "ހިތުގައި އީމާންތެރިކަން ގަދަކޮށް ﷲ ތާއާލާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޯލަބައި ކިޔަމަންގަތުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
ދީން

ދުޢާކޮށް ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ފިރުމުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު މޫނުފިރުމާދުޢާކިއުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތްފިރުމާލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެކަމުގައި ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما ...
ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބަލާ އުމުރަކީ ކޮބާ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކުޑަކުދިން ބާލިޣް ވުން ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށްވެ، ތަކްލީފް ޖެހިގެންވާ މީހަކަށް ވުމުގައި އޮތީ ...
ދީނީ ލިޔުން

އާޝޫރާ ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ މުޙައްރަމު މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. މިދުވަހަށް ޢާޝޫރާ މިނަން ދެވިފައިވަނީ ޢަރަބަހުގެ ޢަދަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ޢަޝަރަ (ދިހައެއް) މިކަލިމައިންނެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޙަރަމު މަހުގެ ނުވަނަ ދުވަހަށް ތާސޫޢާ ...
ދީން

ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު އައުރަ ނިވާކުރުން

ސުވާލު:ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އަންހެނުން އެމީހުންގެ މޫނާ ދެއަތްތިލަނޫން އެހެން ތަންތަން ނިވާކުރަންޖެހޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އަންހެނާއަށް ...
ދީނީ ލިޔުން

سورة الكوثر ގެ ތަފްސީރު

މި ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަރިކަލަކު ނިޔާވި ހިނދުގައި މުޝްރިކުންގެ މީހަކު ބުނިއެވެ. "މުޙައްމަދަކީ ދަރިޔަކުވެސް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ." އެހިނދު މާތް ﷲ މިސޫރަތް ...
ދީން

ކުއްޖާ އުފަންވާ ވަގުތު ބަންގިއަޑު އިއްވުން ސުންނަތުން ޘާބިތުތޯ؟

ސުވާލު: ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުއްޖާ އަށް އިވޭ އަޑަކަށް ބަންގީގެ އަޑު ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނޭ. އަދި މި ގޮތަށް އަމަލު ...
ދީން

ސިހުރަކުން ސަލާމަތްވާން ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: ޖެހިފައިވާ ސިހުރަކުން ސަލާމަތްވާން ތަވީދު އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ތަވީދު އެޅުމާއި ...

Posts navigation