ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

އިސްލާމްދީނުގައި ބޮޑުމީހެއްކަމުގައި ބަލާ އުމުރަކީ ކޮބާ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ކުޑަކުދިން ބާލިޣް ވުން ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށްވެ، ތަކްލީފް ޖެހިގެންވާ މީހަކަށް ވުމުގައި އޮތީ ތިންގޮތެކެވެ. އެއީ:

1.     އިޙްތިލާމް ވުން. ނުވަތަ ނިދީގައި މަނި ބޭރުވުން.

2.     ޢާނަތުގައި އިސްތަށި ފެޅުން.

3.     ޢުމުރުން ފަނަރަ އަހަރު ފުރުން.

އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ އިތުރު ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ކުއްޖާ ޙައިޟު ވުމެވެ.

އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކުއްޖާ އަކީ އެހިސާބުން ބޮޑު މީހެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ތަކްލީފުތައް ފުރިހަމަ އަށް އުފުއްލަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އައިސްފައިވާ އަމުރުފުޅުތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ބޯލަނބައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ވީމާ، ވަޟްޢީ ގާނޫނު ތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބޮޑު މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢުމުރަކީ 18 އަހަރު ވުމުންނޭ އޮންނަ އޮތުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ފުށުއަރާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ފުށު އަރާ ކޮންމެ ގާނޫނަކީ އަދި ގަވާޢިދަކީ ބާޠިލް އެއްޗެކެވެ. އެފަދަ ގާނޫނަކަށް ގަވާޢިދަކަށް މުސްލިމުން ބޯލަނގާ ކިޔަމަން ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅު ތަކަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަން ގަތުމަކީ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވެއެވެ. އެކަލާނގެ އީ ޙަކީމް ވަންތަ އިލާހެވެ. އެކަލާނގެ ކުރައްވާ ކަމަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް އެބައިމީހުންނާއި ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޝަރްޢު ކުރައްވާނީ އަޅުތަކުންނަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތަށެވެ. އެކަލާނގެއީ އެންމެ ޢަދްލުވެރި އިލާހެވެ. ﷲ ގެ ޙުކުމަށްވުރެ މޮޅު ރަގަޅު ޝަރީޢަތެއް، ޙުކުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 50 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) މާނައަކީ: " ފަހެ، އެއުރެން އެދެނީ ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ حكم ހެއްޔެވެ؟ يقين ކުރާ ބަޔަކަށް اللَّهއަށްވުރެ حكم ކުރެއްވުމަށް މޮޅީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟" ސޫރަތުއް ތީންގެ 8 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)މާނައަކީ: " حكم ކުރައްވާ އެންމެ عدل ވެރި ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި، اللَّه ވޮޑިގެންނުވޭހެއްޔެވެ؟"

އަޅުތަކުންގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ބޮޑު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެން ވަނީ ﷲ އެވެ. ބައްޕަ އަކު ދަރިއަކަށް ރަޙުމް ކުރާވަރަށް ވުރެ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އޯގާވަންތަވެރި ވޮޑިގެންވެއެވެ. ސޫރަތުލް މުލްކުގެ 14 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ‌) މާނައަކީ: " (ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް) ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެ (އެތަކެތި) ދެނެވޮޑިގެން ނުވާނޭހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަލާނގެއީ، އޯގާވަންތަކަންބޮޑު، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ."

ގިޞާޞް ހިފުމާ، ވައްކަން ކުރާ މީހުންގެ އަތްކެނޑުމާއި، މުޙްޞަނަކު ޒިނޭ ކޮށްފިނަމަ ރަޖަމް ކުރުމާއި، މިހުރިހާ ޙައްދު ތަކެއް ވަނީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާން ކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ވީމާ، މިއީ މުސްލިމް ގައުމެއްގެ ގާނޫނުލް ޢުގޫބާތުގައި އޮޓަމެޓިކުންވެސް ލިޔެވިފައި އޮންނަން ޖެހޭ އެއްޗިއްސެވެ. އިތުރަށް ލިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 والله أعلم.

ގުޅުންހުރި

3 ޚިޔާލު

  1. ދިވެހިރާއްޖޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފަދަ ދައުލަތުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ދީންޤަބޫލުކުރަން ތިބިބަޔެއްނޫން، މިބައިމީހުން ޤަބޫލު ކުރަނީ ޔަހޫދީން ހަދާ ފަލްސާ، މިމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ނަކީ ޔޫއެންޑީޕީގެ މުވައްޒަފުން، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެބޮޑަށް މިބައިމީހުން ލޯބި ކުރަނީ ހުޅަގުގެ ލާދީނީ ސެކިއުލާ ފިކުރުތަކަށް! 30 ހަކައަހަރު ވެރިކަން ހިންގި މީހަކަުވެސް ޝޭހެއްގެ ތޮފި އަޅުއްވައިގެން އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ހަންގުރާމަ ކުރެއްވީ، ތިމާގެ އަންބިދަރިން އިސްލާހެއް ނުކުރެވުނު މީހަކަށް ކޮންޤައުމެއްތޯ އިސްލާހުކުރެވޭނީ ، ތިމާ މީހާ އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކީ ތިމާގެ އަހުލުޔާލުން، ބަޔެއްް މީހުން ދަރިން ދެކެވާ ކަނު ލޯބީގެ ސަބަބުބް ދަރިޔަކު ގޯސްވިޔަސް ބަހެއް ބުނެލަންވެސް ނުކެރޭކަހަލަ، ތިމާމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ފާފައެއް ކުރިޔަސް ބަހެއްބުނަން ނުކެރޭ މައިން ބަފައިން ނާއި ޝޭހުުންވެސް މަދެއްނޫން

  2. ކުޑަ ކުޑަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އެބަ ފެނޭ މަތީގަވާ ފޮޓޮއިން ފެހިކުލައިގެ މުންޑު ލައިގެން ހުރި އަޚާގެ އަތުން ދައްކުވައިދީފަ އެވަނީ ޝައިތާނަށް އަޅުކަން ކުރާ ނުވަތަ ހެވީމެޓަލް ބޭންޑުތަކުގެ ޢިފްރީތުން ދައްކުވައިދޭ ޝައިތާނާގެ ނިޝާން އެހުރީ ދައްކުވައިދީގެން.މީގެން އެނގޭ އެއްޗަކީ މުސްލިމް ކުދިންގެ އިސްލާމީ ޢަގީދާ ވަރަށް ދަށުގަ ވާކަން…….ކީއްކުރާނީ…

  3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އިދިކީލި މާއްދާއެއް ވާނަމަ، އެމާއްދާއެއް މިހާރުން މިހާރަށް އުވާލުމަށް ގޮވާލަން..!!!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން