ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

"މަޤްޞަދު"

"މަޤްޞަދު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި ޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް ދަރުސްދެއވަނީ - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: ވަސީމް
"މަޤްޞަދު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި  ޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް ދަރުސްދެއވަނީ - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: ވަސީމް

"މަޤްޞަދު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ދަރުސްގައި ޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް ދަރުސްދެއވަނީ - ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ: ވަސީމް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *