ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. މި މައްސަލަ ތަޙުޤީގު ކުރުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން ފުލުހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ވެރިޔަކަށް ހުރި މީހަކު ވިޔަސް ކުށެއް ކުރީމަ އެކަމެއް ބެލެންޖެހޭނެ. މި ވެރިން ވެރިކަމުގައި ތިބެގެން ލައްކަ މިކަހަލަ ގަނޑު ގަނެފި.

  2. މިކަން ވަރަށް ހަރުކަށި ކޮށް ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭނެ ހަގީގަތުގައި ގައުމުގެ ވެރިއަކަށް ހުރި މީހަކު މިފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ހުތުރު އަމަލުތަށް ކުރުމުން ރައްޔިތުން ނާ ދުނިޔެއަށް، އެދެވެނީ މުޅިން ތަފާތު ތަސައްވުރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިއަކުވާންޖެހޭނީ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރާ މީހަކަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރާނަމަ ދީނުގައި ކަންޑައެޅިފައިވާ އެންމެހަރުކަށި އަދަބުތަށް ދެވެންޖެހޭނެ، އަނެއްކާ މީނާގެ އަމަލުތަށް ހުރިގޮތުން މިހާރު މިހާތަނަށް ކޮއްފައި ހުރި ހުރިހާކުށަކަށް ހައްދުކަނޑައެޅެން ޖެހޭނެކަމުގައި ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ، އެހެން ނޫންނަމަ މުޖްތަމައުގެ ހުންގާނު މުޅިން ގޯސް މަގަކުން ގޮސް އަޑި ގުޑަންގަޑަކަށް ވެއްޓިދާނެ….

Your email address will not be published. Required fields are marked *