fbpx

ސައިންސާއި ޓެކް

ކަންފަތުގައި ޖައްސާނެ ސްޕީކަރެއްނެތި އަޑުއިވޭ ފޯނު

ސްމާޓް އާލާތްތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް މައްސަލަޖައްސާ އެއްކަމަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ބޭނުންކުރުމެވެ. މިހާރުވެސް ބޮޑެތި ބައެއް ...
ސައިންސާއި ޓެކް

މިއަށްވުރެ މާކުޑަ ސްޓޯރޭޖެއް ހުރި ލެޕްޓޮޕެއްގެ އަގު މާބޮޑީ ކީއްވެ؟

ލިޔުމާއިގެން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ކުރިން، ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ދެވައްތަރުގެ ސްޓޯރޭޖަކީ ކޮބައިކަން ބަލާލަމާހިންގަވާށެވެ. އާންމުކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި  ބޭނުންކުރާ ދެވައްތަރުގެ ސްޓޯރޭޖަކީ އެޗްޑީޑީ އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

މަސްވެރިންނަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ސްމާޓްފޯނަކީ ކޮބާ؟

ތިބާގެ، ނުވަތަ ރައްޓެއްސެއްގެ ފޯނު ދޯނީގެ ވަތަށް ވެއްޓި ހަލާކުވި ހަނދާން އެބަހުރިހެއްޔެވެ؟ ސީލިންގުގައި ޕުޓީ އަޅަން އަރައި ހުއްޓައި ކޮންކުރީޓު ތަޅުންގަނޑުގެ ...
ސައިންސާއި ޓެކް

އައިފޯނު ދަރިފަސްކޮޅަށް 10 އަހަރު! މިފަހަރު ކޮންކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް؟

    މި އަހަރަކީ އެޕަލްއަށް ބޮޑު އަހަރެއްކަން އެންމެންވެސް ދަނެއެވެ. ސްމާޓްފޯނުގެ ދުނިޔެއަށް ވަރުގަދަ އިންގިލާބެއް ގެނައި އައިފޯން ދަރިފަސްކޮޅުގެ ފުރަތަމަ މެންބަރު އުފަންވިތާ ...
ކޮލަމިސްޓް

ސްމަރޓްފޯނުން ރީތި އަދި މޮޅު ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެތް؟ (ފުރަތަމަ ބައި)

ސްމަރޓްފޯނަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ މީހުންގެ އަތުގައިހެން އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ އަތުގައެވެ. ފޮޓޯނެގުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން މުހިއްމު ބޭނުންތަކަށެވެ. އަލަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation