fbpx

ވީޑީއޯ: މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މުޒާހަރާ

ވީޑީއޯ: މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މުޒާހަރާ

3 ޚިޔާލު

  1. އަދަބުވެރިކަން ނެތުނު މީހާ ދެދުނިޔޭން ގެއްލިނިމިދާނޭ، މިހާރު އެމްޑީޕީން ފެންނަމުން ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަޖިލީސްމެމްބަރުންގެ އަހްލާޤު ގޯސްވެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ގޮސް ، އެމްޑީޕީގައި ތިބި ވަރަށް މަދު މަޖިލިސް މެމްބަރުން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތިބީ ސަރުތުހަމަ ނުވާ އެމްޑީޕީ ގެ މެމްބަރުން

  2. ގޮތްކުޑަ

  3. މަދަދުވެރިކަން ނެތީވިއްޔާ ޤަދަރު ނެތިގެން ހިގައިދާނޭ، އެމީހުން ގެ ޤަދަރު ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީދަނީ ކުޑަވަމުން. ދުވަސްކޮޅަކުން މައިކްރްސްކޯޕުން ވެސް ނުފެންނަހާ ކުޑަވެދާނެ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *