ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ލީގު ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ލީގު ގެ ލޯގޯ

އިސްލާމީ ވަހުދަތު ލީގުގެ ނަމުގައި މުޅިންއައު ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

މިޖަމިއްޔާއަކީ 'ދިވެހީންގެ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި ދީނީ ތަޢުލީމު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ދީނީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން އަދި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފަތުރާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ' މަޤްސަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށް އެފަރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ،
މިޖަމިއްޔާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *