ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

މައްޔިތާގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތުމުން މުސްލިމުން އެކަލޭގެފާނުންގެ މޫނު ބެލުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުންގެ ގާތަށް ވަދެ، އެއްމެ ފަހު ފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު ދެކިލައި ބައްދަލު ކުރިއެވެ. ވީމައި ގާތް ތިމާގެ ނުވަތަ އަވަށްޓެރިންނާއި ރަހުމަތްތެރީން ނިޔާވުމުން އެމީހުންގެ މޫނު ބެލުމަށް ދިޔުމަކީ އޮތް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ހިލޭ އަންހެނުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ މޫނުބެލުމަށް ފިރިހެނުން ދިޔުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިޔެއް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކޮށް ދުޢާ ކުރުމުން އެ ނިމުނީއެވެ.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

ގުޅުންހުރި

7 ޚިޔާލު

  1. جزاك الله خيرا

  2. މި އާޓިކްއިން ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް އެނގިއްޗެ މީގައި ބަޔާންކޮއްފަމިވަނީ ދިރި ތިބީން ގެ މޫނު ބެލުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫން ކަމެއްކަމުގައެވެ. މަރުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ހިލޭ އަންހެނުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮތްކަމެއްކަމުގައެވެ.

  3. “ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ މޫނުބެލުމަށް ފިރިހެނުން ދިޔުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިޔެއް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކޮށް ދުޢާ ކުރުމުން އެ ނިމުނީއެވެ.” ޝެއިޚްގެ މިޢިބާރާތުން ދޭހަވޭ މައްޔިތާއަކީ އިދިކޮޅު ޖިންސުގެ ހިލޭ މީހެއް ނަމަ އޭނާގެ މޫނު ބަލަން ދިޔުން ރަގަޅު ނޫންކަމަށް. އެހެންވީމާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މިކަން އަމިއްލައަށް އޮޅުވާ ނުލެއްވުން އެދެން. ސުވާލުގެ މުރާދަކީ މައްޔިތުންގެ މޫނުބެލުން. ދިރިތިބީންގެ ވާހަކައެއްނޫން ޝެއިޚްގެ ޖަވާބުގައި އެވަނީވެސް. ދޯ!

  4. ރަސޫލާ އަވަހާރަވެވަޑައިގަތިއްޔެއް ނޫނޭ ކިޔަނީ ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުން ކިޔަނީ

  5. މީހުންގެ މެދުގައި އޮޅުން އަރާކަމެއްގައި ތަފްސީލް ގެނެސްދީފައި ވާލެއް ވަރަށްކުޑަ.

  6. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ގޮތުން ރަސޫލާ އަދި ސުވަރުގެ ވަޑައެއް ނުގަންނަވާ ޤިޔާމަށް ދުވަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުގައި ޓަކިޖައްސަވާނީ އެކަލޭގެފާނު .އެހެންވީމަ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން މުހިއްމު

  7. ޔާން ބޭބެ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހެޔޮލަފާ މީހުނަށް ބަރުޒަޚްގެ އާލަމަކީވެސް އުފާވެރިކަމުގެ ގޮވައްޗެއް…. ދިވެހިން ރަސޫލުﷲ ގެފާނު ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމޭ ބުނަނީ އެމާނައިގާ…

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން