ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުދީން

ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޙަރާމުކަމެއް: ޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު

Dharinge Medhuga Thafaathu Kurumaky Boduvegenva Haram Kameh: Sheikh Ali Zaid

ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމަކީ ބޮޑު ވެގެންވާ ޙަރާމުކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޝައިޚުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓަސެއްގައެވެ.

"ހަދިޔާ ދޭއިރުގައި ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ހަމަހަމަ އަށް އެއްވަރަށް ދިނުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި އަމުރުކުރައްވާ ގޮތް. ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރާނަމަ އެކުދިންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފެދި މައިންބަފައިންނާއި، އަޚުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނަފުރަތު ކުރާނެ!" ޝައިޚު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒައިދަކީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީއިން ބެޗްލާރޒް ޑިގްރީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *