އަރަބިދުނިޔެދީންދުނިޔެ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ވަގުތުން ގެނެސްދެއްވަނީ!

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާއިން ވަގުތުން ގެނެސްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެެއެވެ.

މިގޮތުން މިއަހަރު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން ޚުޠުބާ ތަރުޖަމާ ކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚު ސަމީރާއި، އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރާއި، އައްޝައިޚު ޙަސަން މޫސާ ފިކްރީއެވެ.

ޢަރަފާތުގެ މާތް ބިމުގައި މިއަހަރު ޚުޠުބާ ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޢަބްދު ﷲ ބިން ސުލައިމާން އަލްމުނީޢެވެ. ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ޢަބްދު ﷲ ބިން ސުލައިމާން އަލްމުނީޢަކީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހައިއަތު ކިބާރިލް ޢުލާމާގެ މެންބަރެކެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޖިއްދާގެ މަޖްމަޢުލް ފިޤްހިލް އިސްލާމީގެ މެންބަރެއްވެސް މެއެވެ.

ޚުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ އަޑުއެއްސެވުމަށް މިލިންކަށް ވަންނަވާ! އަދި ޢަރަބި ބަހުން އަޑުއެއްސެވުމަށް މިލިންކަށް ވަންނަވާ!

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *