ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފި

ލިޔުނީ: އަލީ އަހްސަން

ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

'މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ހިތަމާ ކުރާކަމެއް.' ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ޤައުމީ ޕާޓީއިން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނެއްގައެވެ. 'ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމަށާއި، ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމީ ޤައުމީ މަސްލަހަތު މިކަމުގައި އެކުލެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް.' ޤައުމީ ޕާޓީގެ ނޫސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މިފަދަ ގޮތަކަށް ބަސްމަގު ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ސަރުކާރުން މިޤަވައިދުގައި 'މައްސަލައެއް ނެތް' ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *