fbpx

ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ކްރިސްޓިއަން ދީން ޕްރޮމޯޓްކުރި ޓެސްޓު ޕޭޕަރު

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ހަތަރަކާއި ފަހެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ސެމިސްޓަރ ޓެސްޓުގެގޮތުގައި ދީފައިވާ ޓެސްޓުގެ ކްލޯޒް ޕެސެޖުގައިވަނީ، ދީންތަކުގެތެރެއިން އެންމެ މީހުންގިނަ ދީނަކީ ކްރިސްޓިއަން ...

އިސްލާމް/ދިވެހި އޮޕްޝަން މާއްދާއެއްކަމަށް ހެދުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ

އިސްލާމް/ދިވެހި އޮޕްޝަން މާއްދާއެއްކަމަށް ހެދުމާއި ދެކޮޅަށް ރޭން ފެށިގެން މާލޭގައިވަނީ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ފަށާފައެވެ. މިކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކުދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ރޭގައިވެސް ގިނަވެގެން ...

Posts navigation