ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

އެތައް ބަޔަކު ދަތުރު ކުރި ބޯޓުން ސަލާމަތްވި ކުއްޖެއް

ބޯޓު ވެއްޓުމާއި އެކު 'ސަލަމާތް ކުރޭ! ސަލާމަތްކުރޭ!' މިއަޑުން މުޅި ސަރަހައްދު ގުގުމާލިކަމަށްވެއެވެ. 158 މީހުން މަރުވި އިރު ސަލާމަތްވީ އެންމެ 8 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީހަކަށް ސަލާމަތްވުމަށް އެހީނުވެވޭވަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މަތީގައިވާ ފޮޓޯގައިވަނީ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓުނު ބޯޓުން ސަލާމަތްކޮށްގެން ގެންދާތަނެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ބާރު ހުރި، އިސްކޮޅުން ބޮޑެތި އެތައް ބަޔަކު ބޯޓު ވެއްޓުމުން މަރުވެގެން ދިޔައިރު މިކުޑަކުޑަ ނިކަމެތި ކުއްޖާ ސަލާމަތްވީ ކީއްވެގެންބާއެވެ؟ ވިސްނާ މީހުންނަށް އިބްރަތެއްވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *