fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ޞަޙާބީންގެ ވާހަކަ - އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް(رضى الله عنه) - ފަހުބައި

ބަދުރުގެ ހަނގުރާމަ ނިމުމާއެކު މާތް ﷲ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް(صلى الله عليه وسلم)  ،މުޖާހިދުންގެ ދަރަޖަ، ހަނގުރާމައަށް ނިކުމެ ވަޑައި ނުގެން ރަށުގައި ތިއްބެވި މީސްތަކުންނަށްވުރެއް މަތިވެރިކޮށް ވަހީއެއް  ބާވާލެއްވެވިއެވެ. އެއީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޞަޙާބީންގެ ވާހަކަ – އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް(رضي الله عنه) – ދެވަނަ ބައި

އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމާ(رضي الله عنه)   ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާއަށް(صلى الله عليه وسلم)  16 އާޔަތް މުޅި އެކު ބާވާލެއްވުނެވެ. އަދި ޤުރުއާން ބާއްވާ ލެއްވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ...
ކޮލަމިސްޓް

ޞަޙާބީންގެ ވާހަކަ - އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމް(رضي الله عنه)

  އަބްދުﷲ ބުން އުންމު މަކްތޫމަކީ(رضي الله عنه) މުއުމިނުތަކުންގެ މަންމަ ޚަދީޖާ ބިންތި ޚުވައިލަދު(رضي الله عنه) ދެބެންގެ ދެ ދަރި ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެ ފާނުންގެ ބައްޕާފުޅަކީ ޤައިސް ބިން ...
ކޮލަމިސްޓް

މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހް – ފަހުބައި

ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވުމަށްފަހު ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތް މުސްލިމުން ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވިއިރު މުހައްމަދު އަލް ފާޠިޙުގެ އުމުރުފުޅަކީ އެންމެ 23 އަހަރެވެ. މިކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކުޅަދާނަކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހާމަވެގެން ދެއެމެވެ. ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ...
ކޮލަމިސްޓް

މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހް – ދެވަނަބައި

ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވުން ކޮންސްޓެންޓިނޯޕޯލު ފަތަހަކުރެއްވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީއެއް ވެވަޑައިގެން ދެ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބޮޑު ލަޝްކަރަކާއެކު މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހު ދަތުރު ފެއްޓެވިއެވެ. ލަޝްކަރާއެކު ކުރިން ދެންނެވުނު ...
ކޮލަމިސްޓް

މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހް - ފުރަތަމަބައި

ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރުން އެއީ މުސްލިމު ކޮމާންޑަރުންގެ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި އަށް ގަރުނަށްވުރެއް ގިނަ ދުވަސް ވާންދެން އޮތެވެ. މަޝްހޫރު ސަހާބީ މުޢާވިޔާ ބުން އަބޫ ސުފިޔާންގެ ދުވަސްވަރުންފެށިގެން ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަ ކުރުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑިސްކަވަރީ ޗެނަލުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 'އޮރިޔާމުން' މަންޒަރުތަކެއް ނަގައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ ޑިސްކަވަރީ ޗެނަލުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އޮރިޔާމުން މަންޒަރުތަކެއް ނަގައިފިއެވެ. އިނގިރޭސި ބައެއް ނޫސްތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އޭޕްރީލް މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ޑިސްކަވަރީ ޗެނަލުން ...
ވާހަކަ

ކުޑަ ކުޑަ ހައްޖުވެރިޔާ

ތަރުޖަމާ: ހުސެއިން ސާލމް ޝައިޚް ފަތްހުލް މޯސިލީ ކިޔައިދިނެވެ." ޖަންގަލީ ތެރެއިން ކުޑަ ކުއްޖަކު އެކަނި މާ އެކަނި ހިނގާފައި ދާތީ އަހަރެން އެއްދުވަހަކު ދުށީމެވެ. އޭރުވެސް އެ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު ޤުރުޢާނުން ބައެއް ހިތުން ދަސްކުރަން ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި.

އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރި ސައުދީގެ މީހެއްގެ މަށްޗަށް، ކީރިތި ޤުރުޢާންގެ 5 ފޮތާއި 100 ހަދީޘް ހިތުން ދަސްކޮށް، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ 3 ފޮތް ކިޔުމަށް ޖިއްދާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ...
ޔޫރަޕު

ނިކޮލަސް ސަރަކޯޒީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނާކާމިޔާބާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ވޯޓު ލުމުގެ ފަހުބުރުގައިވެސް ނިކޮލަސް ސަރަކޯޒީއަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުންވެސް ސަރަކޯޒީ ވަނީ، އޭނައާ ...
ރިޕޯޓް

"ސަލާމްނުކުރާ ކުދިން"

  "ސަލާމްނުކުރާ ކުދިން"، މި އިބާރާތަކީ މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާންމުކޮށް އިވޭ އިބާރާތެކެވެ. ޙާއްޞަކޮށް އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަކަށާއި، ދަސްވެނިވިންނަށް ސެޓްފިކެޓް އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމަށް މިސްރުގެ ރައްޔިތުންގެ ދެކޮޅުވެރިކަން އިތުރުވަނީ!

އެމެރިކާއިން، މިސްރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއަށް ދެމުން ގެންދާ އެހިތަކާ، މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ދެކޮޅު ހަދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދާކަމަށް ސާވޭއަކުން ދަށްކައިފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުކުރި ދިރާސާ އަކަށް ފަހު ގެލަޕް ...
އޭޝިއާ

ނިޔުކުލިޔާ ޕްރޮގުރާމް ހުއްޓާލުމަށް އުތުރު ކޮރެޔާއިން އެއްބަސްވެއްޖެ.

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ޒަމާންތަކެއް ވާންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަމުން އައި ނިޔުކުލިޔާ ޕްރޮގުރާމްތައް ހުއްޓާލުމަށް އެ ޤައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ޙަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި ޕްރޮގުރާމް ހުއްޓާލުމަށް އުތުރު ކޮރެޔާއިން އެއްބަސްވެފައި މިވަނީ، ބެއިޖިންގައި، ...

Posts navigation