fbpx
ދުނިޔެ

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

*ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް ދިއިސްލާމް މެދުވެރިކޮށް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދެވެމުންދާނެ: ތުރުކީގެ އިންތިހާބު އެއްބުރުން އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި 21:50 ވޯޓު ފޮށީގެ 54 އިންސައްތަ ގުނާ ނިމުނު އިރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލައިވް ކަވަރޭޖް: ”ދިވެހިން ބޭނުމީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް“ ހިނގާލުން

[end/] [time]17:44[/time] ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ދުޢާ އެއް ކުރުމަށް ފަހު، ހިނގާލުން ނިންމާލައިފި [end/] [time]17:43[/time] ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ދުޢާ އެއް ކުރަނީ [end/] [time]17:42[/time] ކުރިއަށް އޮތް ހިނގާލުން އޮންނާނެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލައިވް ބްލޮގް: ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާ 2013 - ފުރަތަމަ ދުވަސް

ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާ ފަށާފައިވަނީ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށްފަހުގައެވެ. މިމަހާސިންތާ އަކީ އިސްލާމިކް މިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 2 ވަނަ މަހާސިންތާއެވެ. މިމަހާސިންތާގައި ޖުމްލަ 120 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއެވެ. "އިސްލާމީ ...
ލައިވް ބްލޮގް

ލައިވްބްލޮގް: ”އަހަރުމެން ފަލަސްޠީން އެކަނިކޮށެއް ނުލާނަން“ މިނަމުގައި ބާއްވާ ހިނގާލުން

“އަހަރުމެން ފަލަސްޠީން އެކަނިކޮށެއް ނުލާނަން” މިނަމުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމަކީ ”މޯލްޑިވްސް ޕެލެސްޓައިން ބްރަދަހޫޑް“ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ހިނގާލުމެކެވެ. މިހިނގާލުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވޭ. ދިއިސްލާމް.ކޮމް އިން މިހިނގާލުމުގެ ...
ލައިވް ބްލޮގް

ލައިވްބްލޮގް: ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން

ސޫރިޔާއަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ގޮވާލައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރަތަކާ ދެކޮޅަށް ސޫރިޔާ ސަރުކާރުން ދަނީ ބަރުހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. އެތައް ބަޔަކު ދަނީ މަރަމުންނެވެ. އަދި އެތައް ހާސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ބޭއްވި ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފި

  ފޮޓޯއިން: ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ބޭއްވި ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރުން މާލޭހިޔާ ކޮށީގައި ހުންނަ ވަގުތީ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދަރުސަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙައްޖާއި ގުޅޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ދިއިސްލާމްއިން ލައިވް ކުރަނީ

  ޙައްޖާއި ގުޅޭ ބައެއް މަންޒަރުތައް ދިއިސްލާމްއިން ލައިވް ކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   ދިއިސްލާމްއާއި ނޫރުލް އިސްލާމް ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މިލައިވް އިވެންޓްގައި މައްކާގައި ދިއިސްލާމްގެ ނޫސްވެރިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ...
އެމެރިކާ

ލައިވް ބްލޮގް: "އޮކިއުޕައި ވޯލް ސްޓްރީޓް" މުޒާހަރާ

 އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 09.10.2011 ގެ 4:15 ގައި ދިއިސްލާމް އިން ގެނެސްދޭ 'ލައިވް ބްލޮގް' އަށް މަރުހަބާ.... މިޕޭޖް ދާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަޕްޑޭޓްވަމުންނެވެ. ބައެއް މުހިންމު ހާލަތްތަކުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

ލައިވް ބްލޮގް: ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަމަށް ހެދުމަށް ޔޫއެންއަށް ހުށައެޅުން

4 އޮކްޓޯބަރ 2011 އދ. ގައި ހުންނަވާ ފަލަސްތީނުގެ މަންދޫބު ރިޔާޒް އަލްމާލިކީ  ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި “ފަލަސްތީނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތު ބެލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް  ބާއްވާފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ޒަޔަނިސްޓުންނަށް ނޫނެކޭ' ބުނުމަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާ ފެށިއްޖެ (ވަގުތު)

'ޒަޔަނިސްޓުންނަށް ނޫނެކޭ' ބުނުމަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާ ފެށިއްޖެ (ވަގުތު) މުޒާހަރާ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމު ދިވެހިން ސުނާމީ ބިނާ ކައިރިއަށް އެއްވަމުން އެބަދޭ. މިމުޒާހަރާގައި އަދާލަތު ...