ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

ނިދަން އުދަނގޫވުން

ސުވާލު:ރޭގަނޑު ނިދަން އުދަނގޫ ނަމަ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ؟

ޖަވާބު:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

މިލިޔުމުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެމެރިކާގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ މަޔޯކްލިނިކްގެ ޑޮކްޓަރުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކުން ނަގާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކެއްގެ ދިވެހި ތަރްޖަމާ އެވެ. މިބައި އަޅުގަޑުމެން ނަގާފައިވާނީ ކުޅުދުއްފުށީ.ކޮމް އިންނެވެ.

މިތަނުގައި މި ހިއްސާ ކޮށްލަނީ ފަސޭހައިން ނިދުމަށް މަގުފަހިވާ ހަތް ކަމެވެ. ނިދަން އުނދަގޫނަމަ އެކަމަށް ހައްލެއްލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

ތިމާ ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާށެވެ.

މާބޮޑަށް ބަނޑުފުރިފައި ހުރެގެން ނުވަތަ ބަނޑު ހައިވެ ހުރެގެން ނިދަން ނުދާށެވެ. އެއީ މީގެ ސަބަބުންހަމަޖެހިލައިގެން އޮންނަން ހުރަސް އަޅާތީ އެވެ. އަދި ނިދުމުގެ ކުރިން ކެފެއިން އަދި ނިކޮޓިން ހިމެނޭ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެތަކެތީގެ އަސަރު ފިލައިދިއުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނަގާތީއެވެ.

ދުވާލު ނިދާމިންވަރު މަދުކުރާށެވެ.

މާގިނައިން ދުވާލު ނިދާކަމަށް ވާނަމަ، ރޭގަނޑު ނިދުމަށް ބުރޫއަރާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމީހަކީ ނިދަން އުނދަގޫވާމީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ (އިންސޮމްނިޔާގެ ޕޭޝަންޓެއް ނަމަ) އެންމެ ގިނަވެގެން 30 މިނެޓް މެންދުރު ގަޑީގައި ނިދަން ހޭދަކުރުން ބުއްދިވެރި އެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ތިމާއަކީ ރޭގަނޑު ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، ދުވާލު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދަންވާނެއެވެ. އަދި ނިދުމުގައި އިރުގެ އަލި ނުވަންނަ ގޮތަށް ދޮރުފޮތި ގަނޑު ދަމާލުން މުހިއްމެވެ.

ހެލިފެލިވެ އުޅުން ނުވަތަ ކަސްރަތު ކުރުން

ނިދާގަޑިއާ މާކައިރި ވެފައިވަނިކޮށް ކަސްރަތު ނުކުރާށެވެ. ސަބަބަކީ އެގަޑީގައި މާބޮޑަށް އެނާޖައިޒް ވެފާ ހުންނާނެތީއެވެ. އެހެންކަމުން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ކަސްރަތުކޮށް ނިންމާލާށެވެ. އާދަކޮށް ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން، އޮށޯންނަ އިރަށް އަވަހަށް ނިދުމަށް އެހީވެދެއެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ، ހިތްހަމަޖެހިގެން ފުން ނިންޖަކުން ނިދާލެވެއެވެ.

އަރާމު މާހައުލެއް ބިނާކުރުން

އަނދިރި، މަޑުމައިތިރި، އަދި މާ ހޫނު ނޫން މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ރޫމް ޑާކަނިންގްސް ޝޭޑް، އިއާ ޕުލަގްސް،އަދި ފަންކާ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިމާއަށް އެންމެ އަރާމްވާނެ ފަދަ ގޮދަޑިއަކާއި ބާލީސް ހިޔާރުކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ. އެހެންމީހަކާއެކީ އެނދު ހިއްސާކުރާނަމަ، ދެމީހުނަށްވެސް ތަން ކުޑަ ނުވާފަދަ ގޮތަކަށް އެނދު ބޭނުންކުރާށެވެ.

މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ ހާސްނުވުން

ކުރަން ވިސްނާފައިހުންނަ ކަންތައްތައް ނުވެދާނެތީވެ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާނަމަ ތިމާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ރާވާލާށެވެ.ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްލާ ރައްޓެއްސަކާއެކު ވާހަކަ ދައްކާލާށެވެ. މާގިނަ ކަންތައް ކުރަން ހުރުމާއި، މާގިނަ ކަންތަކާ ވިސްނަން ޖެހުމަކީ ނިދަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން، މާދަމާ އަށް ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ހިތުގައި ރާވާލައިފައި ހަމަޖެހިގެން ނިދަން ދާށެވެ.

އާދަކޮށް ނިދާ ހޭލާ ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާ އެވަގުތުތަކަށް ފަރުވާތެރި ވާށެވެ.

ހަފްތާގެ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ދުވަހާއި، ޗުއްޓީ ދުވަސް ދުވަހުވެސް އެއްގަޑިއެއްގައި ނިދުމަށާއި ހޭލުމަށް އާދަކުރާށެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުން އޮޓަމެޓިކުން ނިދުމަށާއި ހޭލުމަށް ދަސްވެ ހަމަ ނިދި ލިބުމަށް މަގުފަހި ވެއެވެ. ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓް ވަންދެން ނުނިދި އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، ތެދުވެ، ހިތްހަމަ ޖެހޭފަދަ ލުއި ކަސްރަތެއް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ވަރުބަލިވުމުން، އަނބުރާ ނިދަން ދާށެވެ. ނިދިއަންނަ ވަގުތު ނުނިދަ ފަސްކުރުމުން ފަހުން ނިދަން އުނދަގޫވާނެއެވެ.

ނިދާގަޑި ގާތްވެއްޖެކަން ހަށިގަނޑަށް އަންގައިދޭށެވެ.

ނިދާގަޑި ގާތްވެއްޖެކަން އެންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެއްކަންތައްތަކެއް އާދަކުރާށެވެ. މިސާލަކަށް، ނިދުމުގެކުރިން ފެންވަރާލުން، ވާހަކަފޮތެއް ކިޔާލުން، ނުވަތަ ގުރުއާން ކިޔަވާލުން ކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިވަގުތު ކޮޅުގައި ޓީވީބެލުންފަދަ އިލެކްޓުރޯނިކް ޑިވައިސް ބޭނުންކުރުން އެހާރަގަޅު ނޫންކަމަށް ރިސާޗުތަކުން ދައްކައެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދޭތެރެދޭރެއިން ނުނިދި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާނެ މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާދަކޮށް މިގޮތަށް ތަކުރާރު ވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީހޯދާލުން ބުއްދިވެރިއެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ހަތް ކަންތަކުގެ އިތުރުން އަދި އިތުރަށް ކުރެވޭނެ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ، ނިދަން އުނދަގޫ ވެއްޖެނަމަ ކިޔަން އޮންނަ ދުޢާ ކިޔުމެވެ. އަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށް ވުމާއެކު މިއީ ކުރަން އެހާ އުނދަގޫކަމެއް ނޫންތޯއެވެ. والله أعلم.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in ދީން