fbpx

ވީޑީއޯ: އިޖްތިމާޢީ ދަރުބާރު: “ތުބުޅިގެ މައްސަލަ”

ވީޑީއޯ: އިޖްތިމާޢީ ދަރުބާރު: “ތުބުޅިގެ މައްސަލަ” - މިއީ ވީޓީވީއިން 17 އޮގަސްޓް 2011 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދީފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިއީ އެޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބައެވެ. ދިއިސްލާމްގެ ކިޔުންތެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން މިވީޑިއޯގެ ރެކޯޑިންގ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ.

7 ޚިޔާލު

 1. މި ޕްރޮގްރާމް އެއްކޮށް އަޕްލޯޑް ކޮށްލަދިނުން އެދެން

 2. ތުނބުޅީގެ މައްސަލައިގަ ތުނބުޅި ނެއް އިލްމުވެރިއަކު ގެންގޮސް ގެން ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީ… ހަމަހަމަ ވާނީ ތުނބުޅި ހުރި އިލްމުވެރިން ވެސް ގެންގޮސް ގެން.

 3. މިއީ ދި އިސްލާމްގެ ފިކުރުތަ؟ އެހެން މިބުނީ މި ޕުރޮޮގުރާމު ޕުރޮމޯޓުކުރަން އުޅޭހެން ހީވާތީ

 4. ކޮބައިބާ މި މީހުންގެ މަގްސަދަކީ؟ އަހަރެމެން ނުބެހެން ބަޔަކު މީހުން މީހުންނާ ހިތާވެގެން އުޅޭނެ ވައްތަރަކަށް އުޅެފަ ހަޑި ހުތުރު ކޮށް އަނބިމހާ ވަރިކޮށްލާ ނިކަމެތި ކުރާތީވެސް. އަހަރެމެން ތުނބުޅިއެއް ހުރިއްޔާ އާދަމް ނަސީރަށާއި ކާސިމަކަށް ކޮން ކަމެއް؟ ދީނޭ ކިޔައިގެން ކީއްކުރަން ތިޔަ ތެޅެނީ؟

 5. އާދަން ނަސީރު ކަލޭ ލައްކަދުވަސް ވެއްޖެ ތިހެންފުރައްސާރަ ކުރާތާ، ތިކުޅެނީ އަލިފާނާކަން ހަނދާންކުރާތި، ކެއްކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށް، އަލިފާންގަނޑުގަ ހުޅުހިފައިފިއްޔައި ކަލެއަކަށް ނުނިއްވޭނެ.

 6. މިޕްރޮގުރާމް އެއްކޮށް ގެނެސްދެއްވުން އެދެމެވެ. ޕުލީސް.

 7. މިއުއްމަތް 73 ބަޔަށް ބެހިގެންދާނެ ޙަބަރު ވަނީ ދެއްވާފަ، އެންމެ ބަޔެއް ސަލާމަތް ވެގެންދާ އިރު،
  ބާކީތިބި އެންމެން ދަނީ ނަރަކަޔަށް.. ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް މިތަނުން ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަކަށް ނިސްބަތް ވެފާވާނެ މީހެއް…
  ހައްޤު އިލްމު ދުނިޔެމަތީގައި އަބަދުވެސްވޭ… ބިދުޢަ ވެރިން ކާރިން އިލްމުނުނަގާ… ތި ހޯދަނީ
  ދީން.. ދީން ތި ހޯދަނީ ކޮންތާކުންތޯ ބަލަންޖެހޭ…..

Your email address will not be published. Required fields are marked *