fbpx

ވީޑީއޯ: ޑރ އަފްރާޝިމް އަލީ އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން


ވީޑީއޯ: ޑރ އަފްރާޝިމް އަލީ އަވަހާރަވުމުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ދިރިއުޅުން ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން...

5 ޚިޔާލު

  1. މަރުޙޫމްގެ ފާފަފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި! އަފްރާޝީމް އުސްތާޛަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ބޭފުޅެއް.. މަރްޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށް މާތް ﷲ ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ!

  2. މަރުޙޫމްގެ ފާފަފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި! މަރްޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށް މާތް ﷲ ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ!

  3. މަރުހޫމްގެ ފާފަފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި! މަރްޙޫމްގެ ޢާއިލާއަށް މާތް ﷲ ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ!

  4. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރި، ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހުއެވެ. މުޖުރިމުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިތްޕަވައި އަޅަމެންގެ ޚާއްޞުންނާއި ޢާންމުން، ޢިލްމުވެރިންނާއި މުޞްލިޙުންގެ ލެއާއި އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވައި އަޅަމެންގެ ގައުމުގައި އަމާންކަން ލައްވައި ފިތުނަ ފަސާދަ ނެތި ކުރައްވާންދޭވެ! އަފްރާޝީމްގެ ފާފަ ފުއްސަވައި އޭނާއަށް ޢަފޫ ކުރައްވައި އިބަ އިލާހުގެ ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތުގައި އޭނާ ލައްވާންދޭވެ! އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި ދަރުމަ ދެއްވާންދޭވެ! އަޅަމެންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައި ދީނުގައި ސާބިތުކަން ދެއްވާންދޭވެ! އާމީން، އާމީން

  5. طيب

Your email address will not be published.