fbpx

ފުލް ވީޑިއޯ: ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމާ ބެހޭ ޤަވައިދު (ރާއްޖެމިއަދު)

 

ފުލް ވީޑިއޯ: ދީނީ އެއްބައިވަންތަ ކަމާ  ބެހޭ ޤަވައިދުގެ ބަހުސް (ރާއްޖެމިއަދު)

1 ވަނަ ބައި

2 ވަނަ ބައި

3 ވަނަ ބައި

4 ވަނަ ބައި

3 ޚިޔާލު

  1. އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާ އުޚްތުންނޭ!!! އެމީހުން އެވާހަކަ ދައްކަނީ ﷲ ސވ ގެ ޤާނޫނު ގެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެއް މޮޅަށް ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނަކާބެހޭގޮތުން. ވީމާ އެގާނޫނު އަސާސީ އަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މުސްލިމުން ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ. އެހެނީ އެމީހުންނަށްވެސް އެގާނޫނެއް ނޭނގޭ. އެގާނޫނަކީ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އެނގި ބަޔާންވެފައިވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހައްދެއްކަމުގައިވާ ވައްކަން ކުރާމީހާގެ އަތްކެނޑުމުގެ ހައްދުގާއިމުކުރުމުން އެއީ އިންސާނީއްޔަތާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ބުނާ މީހުން [އަދި ބުނަން ވައްކަމެއް މީހަކު ކުރިޔަސް ނުބުނާތި ވަގެއް ގެންދިޔައީއޭ ބުނަން ޖެހޭނީ “އޭގެ ވެރިމީހާ ގެންދިޔައީއޭ” އެނޫނީ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ވައްކަން ކުރިމީހާނޭންގިހުރެ އޭނާއަށް އަޑުއިވޭ ވަރަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތް ނުކޮށް ބުނިކަމުގައިވިޔަށް]

  2. މީގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ތަންކޮޅަކީ ފަރީދު މިތަނުގައި ޤަވާޢިދާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތު ކުރިއިރު، ޙަޤީޤަތުގައި މުހިއްމު މައްސަލަތަކަށް އަލި އަޅުވާލާފައި ނުވާކަން. ފަރީދަށް މުހިއްމުކަން ދެވިފައި އޮތީ، ޤަވާއިދުގައި ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް އޮތް ތަންކޮޅު. އެއީ އެހެން އެކަން އޮވެއްޖެނަމަ ފަރީދުގެ ހުއްދަ ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށްވެސް ފެނޭ. އަސް ފަރީދު ފުރަތަމަ ނަގަން ވީ ނުކުތާ ނެގީ ގަޑި ޖެހުނު ފަހުން. އަނެއްކާ ސުއްނަތް ޖަމާޢަތުގެ ވާހަކަ އާއި ޞަޙާބީންގެ ވާހަކަ އުނިކުރުން، އެއީ ފަރީދުގެ ހުއްދައަށްވުރެ މުހިއްމު ކަންތަކެއް ކަމަށް ފެނޭ.

  3. ަްއިބުރާ މީ ވަރައް ލާދީނީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް/

Your email address will not be published. Required fields are marked *