fbpx

ވީޑިއޯ: ދިއިސްލާމް މަޖައްލާ

މުޅިން އާ ދިވެހި މަޖައްލާ އެއް މިރޭ ވުޖޫދަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. “ދިއިސްލާމް” ގެ ނަމުގައި މިރޭ ނެރުނު މަޖައްލާ އަކީ ދިއިސްލާމް އޮންލައިން ނޫހުގެ ފަރާތުން ނެރެން ފެށި މަޖައްލާއެކެވެ.

ދިއިސްލާމް މަޖައްލާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނީ 7 އޭޕްރީލް 2011 ގައެވެ. މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް ހަމަޖެފައިވާ މި މަޖައްލާގެ އަގަކީ 15 ރުފިޔާ އެވެ. މި މަޖައްލާ ބުކްޝޮޕްތަކާއި އެހެނިހެން ބައެއް ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

01

02